Изисквания

Институционална идентичност на уеб страниците на държавната администрация

 • Цел
 • Законова рамка
 • Основни аспекти

Цел

Определяне на минимални изисквания към уеб страниците на българските администрации, с цел достъпно, ясно и лесно разбираемо съдържание, ориентирано към потребителите, осигуряване единство на съдържанието, последователност при неговото представяне и съответствие на визията с функционалното предназначение на всички административни сайтове на държавните учреждения.

Законова рамка

Правила за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация.

В изпълнение на чл. 40, ал. 1 на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (НОИИСРЕАУ) председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) определя правила за институционална идентичност, на които да отговарят интернет страниците на администрациите.

Връзка към официалната уеб страница на ДАЕУ

Срок

Правилата следва да се приведат в изпълнение от администрациите до 30 септември 2020 г.

Основни аспекти


Функции на уеб страницата

 • Информационна
 • Административна
 • Представителна
 • Комуникационна функция

Дизайн

Достъпност

Визия

 • задължителни елементи – лого/ държавен символ, име на административен орган, титуляр на  страницата, знак за официалност на съдържанието
 • последователност при подредбата на страниците
 • единна цветова схема с контраст 5:1
 • несерифен шрифт
 • форматиране на текст – семантично структуриран, в рамките на дефинирания стил, допуска се получер стил, не се допуска подчертаване, избягва се курсив
 • ясно различими или подчертани хипервръзки, обвързани със смислен текст
 • еднотипна основна навигация с общоприети термини и раздели и връзки към всички страници от основното съдържание
 • бутони и навигация, представени чрез стандартизиран текст
 • икони и други визуални елементи – само като допълнение към текста

Съдържание

 • ясно структурирано, лесно за възприемане, коректно съдържание
 • единен принцип при подреждането на съдържанието
 • карта на уеб страницата
 • „принцип на трите клика“
 • минимален обхват на съдържанието, съгласно правилата
 • административни услуги – самостоятелен раздел
 • кратки, разбираеми фрази, допълнени с визуални и интерактивни елементи
 • избягване на съдържание под формата на документи за сваляне, с изключение на формуляри, документация, брошури
 • файлови формати, съгласно правилата
 • авторски права
 • езици – български , английски, други

Функционалност

 • инструмент за смяна на езика
 • инструмент за преводи
 • инструменти за обратна връзка
 • навигационна пътечка (breadcrumb)

Технологии

 • макети
 • оптимизация за търсещи машини
 • оптимизация на кода и изображенията с цел бързина
 • метаданни
 • сигурност – SSL и XML security

Поддръжка

 • адекватна техническа поддръжка на уеб страниците с цел осигуряване на непрекъснатото съответствие на страниците с нормативните изисквания, уеб стандартите и развитието на технологиите

С какво можем да помогнем