Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по об.поз. 4

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор  72

Обявление за приключване на Договори

Обявления-прикл61-62-63-64

Договор за обществена поръчка

Договора за изпълнение на поръчката – вижте тук -dogovor 090

Приложения към Договор 90:

Приложение 1Техническа спецификация – техспец-улица

Приложение 2 Технически проект с части:
Част Пътна – част 1 + част 2 + част 3 + част 4
Част Геодезия – част 1 + част 2 + част 3
Част ПБЗ
Част ПУСО

Приложение 3 Ценово предложение – cenovo predlojenie

Приложение 4 Техническо предложение: – tehnichesko predlojenie

Обявления за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ob-pr1

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ob-pr2

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ob-pr3

Договор за обществена поръчка

Договор 81 от 13.10.2017 г. – вижте тук - Dogowor 81 ot 13.10.2017

Обявление за възложена поръчка

Документация за участие

Обява за събиране на оферти – обява-улица

Указания за изготвяне на оферта – указания-улица

Техническа спецификация – техспец-улица

Проект на договор – Проект-договор

Образци – Образци-улица

Разрешение за строеж – PC-8

Технически проект с части:
Част Пътна – част 1 + част 2 + част 3 + част 4
Част Геодезия – част 1 + част 2 + част 3
Част ПБЗ
Част ПУСО

Линк към АОП – тук

Договор за обществена поръчка по об.п.1

Договор за възлагане на обществена поръчка за об.п.2 №078/26.09.2017 г. – виж тук - Договор 78 26.09.2017

Приложение към договор 78 – виж тук – Приложение 1 Ценова офертаПриложение 2 техн.предложение1,  Приложение 3 техническа спецификация

 

 

Документация за участие

Образци-на-форми

образец на проекто-договор

Информация за публикуване – виж тук – 04-24-34 зимно

техническа спецификация

 

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  – Обява зимно поддържане

Договор за обществена поръчка по об.п. 2

Договор за възлагане на обществена поръчка за об.п.2 №77/25.09.2017 – виж тук договор77 

Приложение към договор 77 – виж тук -приложение към договор77

Откриване на процедура

Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на община Братя Даскалови за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г.

Договор за обществена поръчка

Договор 76/ 14.09.2017год.-виж тук-договор76

Протоколи и доклади на комисията

Протокола от комисията- виж тук – protokol 07.09.2017

Обявление за прекратяване

Обявление за прекратяване на възложената поръчка – вижте тук – Обявление за прекратяване 40

Протоколи и Доклад на комисята

Протокол 2 – вижте тук –  Протокол 2 24.08.2017

Протокол 3 – вижте тук –  Протокол 3 30.08.2017

Доклад на комисията  - вижте тук – Доклад 30.08.2017

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител – виж тук –  Решение 388