Регламент

ГЛАВА I – Общи разпоредби

Член 1 – Предмет и цели

Член 2 – Материален обхват

Член 3 – Териториален обхват

Член 4 – Определения


ГЛАВА II – Принципи

Член 5 – Принципи, свързани с обработването на лични данни

Член 6 – Законосъобразност на обработването

Член 7 – Условия за даване на съгласие

Член 8 – Условия, приложими за съгласието на дете във връзка с услугите на информационното общество

Член 9 – Обработване на специални категории лични данни

Член 10 – Обработване на лични данни, свързани с присъди и нарушения

Член 11 – Обработване, за което не се изисква идентифициране


ГЛАВА III – Права на субекта на данни

Раздел 1 – Прозрачност и условия

Член 12 – Прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на субекта на данни

Раздел 2 – Информация и достъп до лични данни

Член 13 – Информация, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данните

Член 14 – Информация, предоставяна, когато личните данни идват от субекта на данните

Член 15 – Право на достъп на субекта на данните

Раздел 3 – Коригиране и изтриване

Член 16 – Право на коригиране

Член 17 – Право на изтриване (право „да бъдеш забравен”)

Член 18 – Право на ограничаване на обработването

Член 19 – Задължение за уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването

Член 20 – Право на преносимост на данните

Раздел 4 – Право на възражение и автоматизирано вземане на индивидуални решения

Член 21 – Право на възражение

Член 22 – Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Раздел 5 – Ограничения

Член 23 – Ограничения


ГЛАВА IV – Администратор и обработващ лични данни

Раздел 1 – Общи задължения

Член 24 – Отговорност на администратора

Член 25 – Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране

Член 26 – Съвместни администратори

Член 27 – Представители на администратори и обработващи лични данни, които не са установени в Съюза

Член 28 – Обработващ личните данни

Член 29 – Обработване под ръководството на администратора или обработващия лични данни

Член 30 – Регистри на дейностите по обработване

Член 31 – Сътрудничество с надзорния орган

Раздел 2 – Сигурност на личните данни

Член 32 – Сигурност на обработването

Член 33 – Уведомяване на надзорния орган за нарушение на сигурността на личните данни

Член 34 – Съобщаване на субекта на данните за нарушение на сигурността на личните данни

Раздел 3 – Оценка на въздействието върху защитата на данните и предварителни консултации

Член 35 – Оценка на въздействието върху защитата на данните

Член 36 – Предварителна консултация

Раздел 4 – Длъжностно лице по защита на данните

Член 37 – Определяне на длъжностното лице по защита на данните

Член 38 – Длъжност на длъжностното лице по защита на данните

Член 39 – Задачи на длъжностното лице по защита на данните

Раздел 5 – Кодекси за поведение и сертифициране

Член 40 – Кодекси за поведение

Член 41 – Наблюдение на одобрените кодекси за поведение

Член 42 – Сертифициране

Член 43 – Сертифициращи органи


ГЛАВА V – Предаване на лични данни на трети държави или международни организации

Член 44 – Общ принцип на предаването на данни

Член 45 – Предаване на данни въз основа на решение относно адекватното ниво на защита

Член 46 – Предаване на данни с подходящи гаранции

Член 47 – Задължителни фирмени правила

Член 48 – Предаване или разкриване на данни, което не е разрешено от правото на Съюза

Член 49 – Дерогации в особени случаи

Член 50 – Международно сътрудничество за защита на личните данни


ГЛАВА VI – Независими надзорни органи

Раздел 1 – Независим статут

Член 51 – Надзорен орган

Член 52 – Независимост

Член 53 – Общи условия за членовете на надзорния орган

Член 54 – Правила за създаването на надзорния орган

Раздел 2 – Компетентност, задачи и правомощия

Член 55 – Компетентност

Член 56 – Компетентност на водещия надзорен орган

Член 57 – Задачи

Член 58 – Правомощия

Член 59 – Доклади за дейността


ГЛАВА VII – Сътрудничество и съгласуваност

Раздел 1 – Сътрудничество

Член 60 – Сътрудничество между водещия надзорен орган и другите засегнати надзорни органи

Член 61 – Взаимопомощ

Член 62 – Съвместни операции на надзорни органи

Раздел 2 – Съгласуваност

Член 63 – Механизъм за съгласуваност

Член 64 – Становище на Комитета

Член 65 – Разрешаване на спорове от Комитета

Член 66 – Процедура по спешност

Член 67 – Обмен на информация

Раздел 3 – Европейски комитет по защита на данните

Член 68 – Европейски комитет по защита на данните

Член 69 – Независимост

Член 70 – Задачи на Комитета

Член 71 – Доклади

Член 72 – Процедура

Член 73 – Председател

Член 74 – Задачи на председателя

Член 75 – Секретариат

Член 76 – Поверителност


ГЛАВА VIII – Средства за правна защита, отговорност за причинени вреди и санкции

Член 77 – Право на подаване на жалба до надзорен орган

Член 78 – Право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган

Член 79 – Право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни

Член 80 – Представителство на субектите на данни

Член 81 – Прекратяване на производството

Член 82 – Право на обезщетение и отговорност за причинени вреди

Член 83 – Общи условия за налагане на административни наказания „глоба” или „имуществена санкция”

Член 84 – Санкции


ГЛАВА IX – Разпоредби, свързани с особени ситуации на обработване

Член 85 – Обработване и свобода на изразяване и информация

Член 86 – Обработване и публичен достъп до официални документи

Член 87 – Обработване на националния идентификационен номер

Член 88 – Обработване в контекста на трудово или служебно правоотношение

Член 89 – Гаранции и дерогации, свързани с обработването за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели

Член 90 – Задължения за опазване на тайна

Член 91 – Съществуващи правила на църкви и религиозни сдружения за защита на данните


ГЛАВА X – Делегирани актове и актове за изпълнение

Член 92 – Упражняване на делегирането

Член 93 – Процедура на комитет


ГЛАВА XI -Заключителни разпоредби

Член 94 – Отмяна на Директива 95/46/ЕО

Член 95 – Връзка с Директива 2002/58/ЕО

Член 96 – Връзка с по-рано сключени споразумения

Член 97 – Доклади на Комисията

Член 98 – Преглед на други правни актове на Съюза за защита на данните

Член 99 – Влизане в сила и прилагане

Индекс