Правно информационен софтуер АПИС

Имотни справки - най-новия продукт на АПИС ЕВРОПА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаеми госпожи и господа,

Имаме удоволствието да Ви  представим най-новото софтуерно приложение, разработено от екипа на “АПИС” – “Имотни справки” – незаменим помощник при анализ на недвижими имоти и на кредитоспособността на техните собственици.

 “Имотни справки” е уеб приложение за автоматизирана обработка и структуриране на получени чрез регистриран електронен достъп справки от Имотния регистър. Продуктът е незаменим помощник при анализ на недвижими имоти и на кредитоспособността на техните собственици. Само за секунди системата извлича от получените файлове информацията за извършените вписвания по партидата на дадено лице или имот и я представя в структуриран вид с възможност за филтриране и търсене по различни критерии.

Продуктът е насочен към всички професионалисти, чиято работа изисква непрекъснато да извършват и анализират обемни електронни справки по партиди на имоти и лица. Това са адвокати, нотариуси, банкови служители, частни съдебни изпълнители, синдици, брокери на имоти, оценители, строителни предприемачи.

Имотният регистър на Република България позволява чрез платен регистриран достъп да се правят електронни справки в PDF формат за вписванията по партидата на дадено лице или имот. Справките проследяват хронологично историята на вписванията за имота или сделките на лицето. Вписаните данни може да са малко на брой и справката да е в рамките на няколко страници. Тогава анализът е лесен. Но в повечето случаи справките са от десетки или стотици страници. В тези случаи обемът на информацията е голям и отнема часове за изследване и анализ, което е предпоставка за пропуски и грешки при интерпретирането й. Досега потребителите обработваха подобни обемни справки, минавайки ръчно през цялата хронология, дори когато търсят нещо конкретно. С инструмента “Имотни справки” времето за преглед се редуцира в пъти, също както и вероятността за пропуски.

Начин на работа

За да улесни работата с данните за вписванията в Имотния регистър, продуктът „Имотни справки“ дава възможност на потребителя да зареди до три PDF справки за дадено лице или имот и с един клик да получи в структурирана таблична форма цялата съдържаща се в тях информация:

  • За справки по лице може да се търси и филтрира по насрещна страна, по конкретен имот, по тип акт или книга, по дата на вписване и други. По този начин потребителят бързо се ориентира какви имоти е купило/продало лицето, с какви имоти разполага и обременени ли са с тежести имотите към момента;
  • За справки по имот потребителят бързо се ориентира за историята на даден имот, кои са били собствениците през годините и в момента, имало ли е тежести и заличени ли са те.

В допълнение, системата предоставя бързи връзки към данните в продукта “АПИС Регистър+” за вписаните в Търговския регистър обстоятелства за дадено физическо или юридическо лице.

Обработените чрез продукта “Имотни справки” данни за дадено лице или имот могат лесно да се експортират във файл за Excel. Експортът позволява запис на цялата информация или на селектирана чрез филтриране част от нея.

Вижте кратко представяне на продукта тук.

Цени:

За заявка за абонамент :

 • обадете се на 0888688632
 • изпратете заявка на [email protected]

 

 

Апис Право - нормативната уредба на България

Съдебна практика, законопроекти, ведомствени актове, анотации на статии в специализирания печат .

Съдържание на модула “АПИС ПРАВО”

 • пълните текстове на действащите нормативни актове в актуалното им състояние, заедно с измененията и допълненията им;
 • архив на изменените и отменените разпоредби на нормативните актове;
 • пълнотекстови редакции на актовете към определен момент в миналото;
 • изцяло отменени нормативни актове;
 • решенията и определенията на Конституционния съд;
 • постановления, решения и определения по граждански и наказателни дела на Върховния съд на РБ;
 • практиката на Върховния административен съд, включително практиката по данъчнооблагателни актове;
 • практиката на Върховния касационен съд, публикувана на интернет сайта и в официалните бюлетини на съда, в сборници и други печатни издания;
 • решения и определения на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара;
 • практика на Европейския съд по правата на човека;
 • законопроекти с мотивите на вносителя, становищата на парламентарните комисии и стенограми от обсъжданията в пленарна зала;
 • подзаконови актове на министерства и други централни ведомства – писма и указания, необнародвани в “Държавен вестник”;
 • нормативни актове на общинските съвети;
 • анотации на статии и коментари от специализирани издания в областта на финансите и правото.

Цени:

 • За заявка за абонамент :

обадете се на 0888688632

изпратете заявка на [email protected]

 

Апис Практика - Информационна система за съдебната практика и исковия процес

АПИС Практика съдържа:

 • Съдебна практика

* решения и определения на върховните, апелативните, окръжните, военните и районните съдилища, на Европейския съд по правата на човека, а също и на арбитражните съдилища, подредени и класифицирани по разнообразни критерии, улесняващи търсенето и бързото намиране на нужния казус

 • Статии и анализи на съдебната практика

* публикувани в специализираните издания статии, както и неиздавани до момента изследвания по проблеми на правоприлагането;

* анализи на водещи специалисти, съдържащи обстоен и обобщаващ преглед на съдебната практика по определена категория дела или по дадени законови разпоредби.

 • Исково производство

* теми за исковото производство, разясняващи реда за предявяване на отделните видове искове, особеностите, свързани с доказването на твърденията и доводите на страните, обжалването на решенията и определенията на съда и пр., и предоставящи разнообразен набор от примерни образци и формуляри на искови молби, жалби, искания и други документи, представяни пред съда.

АПИС Практика предоставя достъп до разнообразна и богата практика на:

 • Конституционния съд на РБ;
 • Върховния съд на РБ (до 1997 г.);
 • Върховния касационен съд;
 • Върховния административен съд;
 • Апелативните съдилища;
 • Военните съдилища;
 • Окръжните съдилища;
 • Районните съдилища;
 • Комисията за защита на конкуренцията;
 • Европейския съд по правата на човека;
 • Арбитражните съдилища при БТПП, при БСК и при Агенцията за обществени поръчки.

ВАЖНО!!! – Потребителите на модула “Апис ПРАВО” имат пълен достъп в непроменен вид до практиката на Конституционния съд, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Европейския съд по правата на човека, арбитражните съдилища и Комисията за защита на конкуренцията. Тази практика ще продължи да бъде поддържана и текущо обогатявана. Достъпът до нея се осъществява през папка “Апис ПРАВО” от началния екран на системата АПИС, като след това се отварят папки “Съдебна практика”, “Конституционен съд” или “Европейски съд по правата на човека”.

Основните предимства на съдържащата се в модула съдебна практика са:

 • включване на нови източници, чиято практика до момента не е била публикувана – на районни, окръжни, и апелативни съдилища, на военните съдилища и др.;
 • значително разширяване на обема и тематичния обхват на практиката на ВКС, на Арбитражния съд при БТПП; на Европейския съд за правата на човека, като се обхващат казуси и нормативни разпоредби, по които до момента не е имало публикувана практика;
 • удобен достъп до търсения казус чрез различни класификатори – по постановяващ орган, по години, по термини, по нормативен акт;
 • публикуване на пълния текст на решения и определения – това позволява на потребителите да получат по-пълна представа не само за правните изводи на съда, но и за фактическата обстановка, която ги обуславя;
 • възможност за проследяване цялостното развитие на дадено дело от първата до последната инстанция;
 • удобен достъп до всички решения и определения по алинеи, точки, букви и предложения на разпоредбите на нормативните актове.

Съдебната практика включва:

 • решения и определения по граждански дела;
 • решения и определения по търговски дела;
 • решения и определения по административно-наказателни дела;
 • решения, определения и присъди по наказателни дела.

Изключително полезна за всички практикуващи юристи (съдии, адвокати, юрисконсулти) е практиката на апелативните съдилища по търговски дела. По-голямата част от нея е уникална, тъй като те се явяват последна инстанция по определена категория от тези дела. Освен това постановените решения касаят правни казуси с голям материален интерес.

Друга категория дела с голям материален интерес са административно-наказателните. По тези дела страни са съответният държавен контролен орган (ДНСК, ХЕИ, Главната инспекция по труда, Комисията за защита на потребителите, данъчните инспектори) и физически и юридически лица. Касационна инстанция по административно-наказателните дела са окръжните и административните съдилища. 

АПИС Практика съдържа също така:

 • Вече публикувани статии и правни становища от водещи специалисти в областта на правото. Редакционният подбор тук основно е насочен към статии, в които се прави преглед и оценка на съдебната практика или се коментират въпроси, които правоприлагането поставя
 • Нови анализи на съдебната практика – теми, написани специално за модула „Апис Практика” от преподаватели, научни работници, практикуващи юристи или други специалисти. Темите предлагат на потребителя аналитичен преглед и обобщен обзор на съдебната практика по определени законови разпоредби, по правни институти или по определена категория дела.

В АПИС Практика са включени изцяло ориентирани към практиката теми за исковото производство, разясняващи подробно:

 • същността, предпоставките и сроковете за предявяване на различните искове;
 • съдържанието на съответната искова молба и придружаващите я документи с пояснения за попълването им;
 • възможни усложнения в предмета и страните по делото;
 • разпределението на доказателствената тежест между страните – какво трябва да докаже всяка една от тях и какви доказателства да ангажират в подкрепа на своята теза (документи, експертизи и т.н.);
 • съдебното производство пред първа, въззивна и касационна инстанции – действия на съда при приемане на исковата молба, съдебни заседания, възможни решения и последиците от тях, ред, предпоставки и срокове за въззивно и касационно обжалване;
 • сроковете, таксите и разноските в различните съдебни инстанции и др.

Целта е да се обхванат всички по-важни и често предявявани искове в ежедневната практика на адвокатите и юрисконсултите.

Към всеки иск са приложени:

 • примерни образци на искови молби и други документи (молби до съда, жалби, искания и др.);
 • препоръчителна съдебна практика с препратки към цитираните решения.

Цени :

 • За заявка за абонамент :

обадете се на 0888688632

изпратете заявка на [email protected]

Апис Процедури - готови решения, които да ви помогнат с изпълнението на административни услуги, осъществяването на правни действия, сключването на сделки, договори и други подобни задачи

АПИС Процедури е модул от правната информационна система АПИС, който дава на потребителя актуална информация за реда, по който едно физическо или юридическо лице може да поиска от определена институция или ведомство извършването на административна услуга. Всяка процедура съдържа правна регламентация, ред за осъществяване, етапи и срокове, такси, компетентен орган, към който потребителят трябва да се обърне за изпълнение.

Приложени са всички необходими формуляри в актуалния им вид, които потребителят следва да попълни и отпечата. Модулът предлага също и образци на документи (молби, заявления, пълномощни и пр.), чиято форма и съдържание могат да бъдат редактирани в произволно избрана текстообработваща програма. Чрез система от препратки е осигурен достъп до пълния текст на нормативните актове, уреждащи съответната процедура.

Информацията в АПИС Процедури е представена под формата на:

 • административни, съдебни и нотариални процедури – описание на реда и условията за осъществяването им;
 • сделки – описание на правната уредба и предоставяне на примерен образец за съответната сделка с пояснения за използването му;
 • примерни образци – предложения за писменото оформление на молби, декларации, пълномощни, договори и др.;
 • формуляри – готови бланки на използваните в административните и съдебните процедури формуляри, с възможност за тяхното попълване, отпечатване и съхранение във файл.

Съдържателен обхват

Модулът АПИС Процедури съдържа повече от 1940 процедури с над 2450 бланки и формуляри, както и над 1920 примерни образци на молби, заявления, пълномощни и други, в следните тематични области:

 • общински административно-правни процедури
 • общински административно-технически процедури
 • митнически процедури
 • финансови процедури
 • нотариални процедури
 • общи съдебни и административни процедури
 • процедури по учредяване и регистрация на фирми, сдружения с нестопанска цел и фондации
 • трудово-правни процедури
 • процедури по Закона за държавния служител
 • процедури по общественото осигуряване
 • процедури в областта на транспорта и съобщенията
 • процедури в областта на здравеопазването и здравното осигуряване
 • процедури в областта на екологията
 • процедури в областта на енергетиката
 • процедури в областта на образованието, науката и културата
 • процедури в областта на отбраната и вътрешния ред
 • процедури в областта на закрилата на интелектуалната собственост
 • гражданско-правни и търговски сделки, сделки с интелектуална собственост и др.

Цени :

 • За заявка за абонамент :

обадете се на 0888688632

изпратете заявка на [email protected]

 

АПИС Финанси - икономически модели, финансови схеми, изчислителни алгоритми

АПИС Финанси е специализиран, практически насочен софтуерен модул, без аналог на българския информационен пазар, съдържащ експертни разработки, изчислителни алгоритми, и алтернативни решения в областите:
 • Данъчно облагане – определяне на данъчните задължения и облекчения, погасяване на задължения и др., данък върху печалбата; данък за общините; данъци върху разходите (представителни, подаръци, социални, поддръжка на автомобили, дарения и спонсорство); данъци върху приходите (застрахователни); данък за хазартни игри; данъци върху дивиденти, ликвидационни дялове и прираст на капитала; данък върху доходите на физическите лица; акциз; ДДС; данък върху недвижимите имоти; данък при придобиване на имущество по дарение и възмездно; данък върху наследството; данък върху превозните средства; местни такси.
 • Счетоводство – национални и международни счетоводни стандарти, счетоводно отчитане, амортизации, оценки, попълване на формуляри, отчетни документи, сметки за изплатени суми и др.; текущо счетоводно отчитане; дълготрайни материални активи и амортизации; дълготрайни нематериални активи; материални запаси; валутни активи и пасиви; дългосрочни инвестиции; краткосрочни инвестиции; регулиране на слабата капитализация; провизии; преобразуване на финансовия резултат за целите на данъчното облагане; инвентаризация; годишно счетоводно приключване и отчети; образци и формуляри.
 • Социално и здравно осигуряване, допълнително задължително и доброволно пенсионно осигуряване, обезщетения.
 • Работна заплата и пенсии – начини на формиране, допълнителни възнаграждения, обезщетения и удръжки.
 • Държавен бюджет и бюджети на общините:
  • първостепенни разпоредители с бюджетни средства;
  • второстепенни разпоредители с бюджетни средства;
  • бюджетни сметки и параграфи.
 • Банково дело, борси, ценни книжа, инвестиции и др.
 • Финансов анализ, управленски решения, одит:
  • фискален режим и пазарни регулатори;
  • счетоводство и одит по националните и международните стандарти;
  • бюджетен процес – кредитиране и субсидиране;
  • банкиране, парични потоци, капиталови пазари и сделки;
  • икономически анализ, управленски решения и др.

Предоставя допълнително справочна информация, всички необходими бланки и формуляри в икономическата област, с възможност за автоматизирано попълване, изчисляване и съхраняване в потребителска база данни. 

Цени :

 • За заявка за абонамент :

обадете се на 0888688632

изпратете заявка на [email protected]

 

Апис Регистър Плюс - информация за лицата и фирмите

Правно-информационния продукт на АПИС ЕВРОПА АД за лицата и фирмите .

 

Съдържа данните от официални публични източници на информация за търговците, сдруженията и фондациите, вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и субектите по регистър БУЛСТАТ

 

Източници:

 

Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел:

 

 • новорегистрираните;
 • пререгистрираните;
 • заличените;
 • в ликвидация;
 • в несъстоятелност;

 

с пълната информация за тях:

 

 • фирма и правна форма;
 • адрес, телефон, мейл;
 • предмет на дейност;
 • управители, представители, собственици;
 • капитал;
 • особени случаи на вписване като: заложен кредитор, залози, запори и обезпечени вземания;
 • обявени актове – сканираните оригинални документи: заявления за вписване, устав/договор, актуален учредителен акт, протоколи, покани за общи събрания, декларации, финансови отчети и други документи.

 

Регистър БУЛСТАТ:

 

 • юридическите лица, които не са търговци;
 • търговските представителства на чуждестранни лица;
 • неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите и осигурителни каси по Кодекса за социално осигуряване;
 • упражняващите свободна професия или занаятчийска дейност;

 

Финансови показатели от годишни финансови отчети – анализ на финансовото състояние и резултати на фирмите на базата на реализираните от тях приходи, печалба/загуба, собствен капитал и активи:

 

 • изчислени показатели за рентабилност, коефициенти на финансова автономност и задлъжнялост;
 • графично представяне на основните финансови показатели;

 

Брой персонал – брой на осигуряваните от всеки осигурител служители – здравно и социално за всеки месец;

 

Данъчните регистри – регистрираните и дерегистрираните фирми по ЗДДС –  фирма, данъчна регистрация, данъчен адрес, длъжници и др.;

 

Публични продажби – обявленията за публична продан на имущество на длъжници;

 

Неофициален раздел на “Държавен вестник” – обнародваните съобщения и обявления на държавните ведомства, учреждения и общини;

 

Регистър на обществените поръчки – данни за обявленията и сключените договори за обществени поръчки;

 

Списъци на адвокатите – по адвокатски колегии с адреси и телефони;

 

Списък на нотариусите и помощник-нотариусите – с адреси и телефони;

 

Указател на държавните структури – на административните структури – списъци на заемащите и заемалите висши държавни и други длъжности съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности;

 

Данни от изборите – кандидатите и спечелилите вота в парламентарни, президентски и местни избори;

 

Списъци с данни за издадените от държавните органи разрешения и лицензии за извършване на съответна дейност от фирмите;

 

Бизнес-информация за фирмите – регистрирани търговски марки, данни от реклами и Интернет сайтове;

 

Участие в изложения и панаири – отчитане на търговската активност на фирмите;

 

Сертифицираните по ISO фирми, данни за тях, както и за консултантските и сертифициращите организации;

 

Анотирана информация от медиите;

 

Справочна информация: минималната работна заплата, официалният валутен курс на лева и основният лихвен процент на БНБ, телефонни и пощенски кодове в България.

 

Функционални възможности:

 

 • Справка по конкретна дата или интервал от време за вписванията в Търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, както и в регистър БУЛСТАТ;
 • Бърза и лесна ориентация за промените във фирмените досиета – показва за кое обстоятелство и кога е настъпила съответната промяна;
 • Връзка с други източници на информация за фирмата;
 • Свързаност – при избор на иконката „свързаност“ към съответен идентификатор извежда списък от фирми, с които дадения субект или фирма участва в други фирми;
 • Удобства за справки по различни критерии за маркетингови цели и експорт на списъци;
 • Възможност за автоматично следене и известяване за всяка промяна (отделен модул, достъпен само от уеб версията на системата);
 • Достъп от фирменото досие до оригиналните документи, подадени от лицата в Търговския регистър, чрез кликване върху препратки към съответните обявени актове;
 • Експорт на документи в TXT, WORD, HTML и PDF;
 • Приемственост с данните от Търговски регистър и Регистър БУЛСТАТ, връзка с Неофициален раздел на „Държавен вестник” и останалите източници на информация, което позволява да се проследи пълната история на търговците.

 

Разширена услуга на информационната система АПИС Регистър+ за маркетингови цели

 

АПИС Регистър+ предлага специализирана услуга: извадки по зададени критерии от базата данни на продукта с фирмена информация.

 

Критериите се задават от потребителите и могат да бъдат както следва:

 

 • брой на осигурявания персонал;
 • вид на търговеца/субекта;
 • регистрация по ДДС;
 • населено място;
 • контактни данни;
 • бранш от класификатора на икономическите дейности;
 • категория на прихода;
 • фирми, обявени в несъстоятелност.

 

Възможно е задаването на един или на комбинация от посочените критерии.

 

Извадките съдържат: наименование (фирма), ЕИК/БУЛСТАТ, адрес, телефон и е-mail (ако са посочени), управляващи, собственици, капитал и дата на последното актуално състояние на фирмата според Търговския регистър и Регистър БУЛСТАТ. Предоставят се във формат ЕXCEL или ТХТ и могат да се заявяват еднократно или периодично чрез абонамент.

Цени :

 • За заявка за абонамент :

обадете се на 0888688632

изпратете заявка на [email protected]

 

Санкционни списъци

“Санкционни списъци” е уеб базирана информационна система, която предоставя възможност на потребителите (предимно финансови институции – банки, застрахователи, осигурителни фондове и др.) да извършват предварителни проверки в публикуваните от международни и национални организации и институции списъци от санкции, когато извършват бизнес с местни и чуждестранни клиенти, за да гарантират съответствие с регулаторните изисквания.

 

Какво представляват санкционните списъци

 

Санкционните списъци са официални списъци с имена, които се публикуват от различни органи на национално и международно ниво. В продукта са включени списъците, публикувани от Организацията на обединените нации, Европейския съюз, Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ и Службата за изпълнение на финансовите санкции към Министерството на финансите на Обединеното кралство, както и приетият с Решение № 265 от 23.04.2003 г. на Министерския съвет на Република България „Списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“. Тези списъци съдържат имена на лица, организации, банки, компании, плавателни съдове и самолети, обект на официални икономически или правни санкции. Забранено е предоставянето на финансови или икономически ресурси на всяко лице или обект, включен в списък със санкции.

 

Санкциите обикновено налагат някои или всички от следните мерки срещу включените в санкционните списъци лица или обекти:

 

 • Ембарго върху търговията;
 • Забрани за определени видове търговия или за търговия с определен бизнес;
 • Замразяване на активи;
 • Забрани за пътуване на физически лица.

 

Предназначение на санкционните списъци

 

Финансовите санкции са важна част от глобалната борба срещу финансовите престъпления. Правителствата прилагат санкции, за да ограничат или забранят търговията със субекти, които са ангажирани в нарушения на международното право, нарушения на правата на човека или други форми на престъпност, като пране на пари, кибератаки и др.

 

Финансови санкции могат да бъдат наложени срещу цели държави или срещу лица и организации. Те могат да бъдат използвани и срещу трети лица, които не са пряко ангажирани в престъпления, но действат от името на санкционирани лица или обекти.

 

Необходимост от проверка на санкционните списъци

 

Тъй като нарушаването на санкциите води до налагане на сериозни ограничителни и принудителни мерки от гражданскоправно или наказателноправно естество, финансовите институции и другите задължени лица трябва да обмислят внимателно излагането си на риск от санкции и, ако е необходимо, да интегрират проверка (скрининг) на санкционните списъци с вътрешните си процеси по спазване на законодателството в областта на мерките срещу изпирането на пари. Организациите обикновено използват две основни форми на проверка, за да постигнат своите цели за намаляване на риска:

 

a) Проверка на транзакции, която се стреми да идентифицира транзакции, които включват санкционирани лица, организации или образувания;

 

б) Проверка на клиент/име за идентифициране на санкционирани лица, организации или образувания по време на първоначалното установяване на бизнес контакт или на други важни етапи от взаимоотношенията с клиента.

 

Санкционни списъци, включени в продукта

 

Продуктът предлага възможност за проверка по име на лице или обект в следните санкционни списъци:

 

 • Консолидиран списък на физически лица и на организации и други групи, на които са наложени санкции от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации
 • Консолидиран списък на лица, групи и организации, на които са наложени финансови санкции от Европейския съюз
 • Консолидиран списък на санкционирани от ЕС лица, на които са наложени на ограничения за пътуване
 • Консолидиран списък на специално определени граждани и блокирани лица на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (SDN List)
 • Консолидиран санкционен списък на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (Non-SDN Lists)
 • Консолидиран списък на лица, групи и организации, на които са наложени финансови санкции от Обединеното кралство
 • Списък на свързани с Русия лица, посочени във връзка с финансови и инвестиционни ограничения в Обединеното кралство
 • Консолидиран списък на Република България на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

 

За всяко лице или обект в списъка, освен различните варианти на изписване на името, се предоставя допълнителна информация, като: идентификационни данни, гражданство (седалище), адрес, дата на публикуване в списъка, дата на влизане в сила на санкцията и др., както и линк към уеб страницата на санкциониращия орган, съдържаща подробна правна и справочна информация за съответния санкционен режим.

Цени :

За заявка за абонамент :

 • обадете се на 0888688632
 • изпратете заявка на [email protected]

 

Актуализация на данните

 

Данните в санкционните списъци подлежат на непрекъсната актуализация в съответствие с промените в санкционната политика на съответните международни и национални органи и организации. Промените се отразяват в базата данни на продукта не по-късно от 24 часа от публикуването им от източника.

Апис Строй

АПИС Строй представлява електронна платформа, която подпомага и оптимизира попълването на задължителните по Наредба № 3 на МРРБ актове и протоколи по време на строителството.

Продуктът е предназначен за:

 • за ръководителите на строителните обекти: лесно и бързо могат да въведат в ред цялата строителна документация, да извършват своевременно корекции и да въвеждат нови документи;
 • за консултантите упражняващи строителен надзор – улеснява съставянето на строителните досиета, удобно и прегледно систематизира досиетата на всички строежи;
 • за Проджект мениджърите – улеснява контрола на изпълнените работи, представяйки информацията систематизирано в прегледни справки;
 • за мениджърите на строителните фирми: лесен и удобен достъп до документацията (строителните досиета) на всичките строителни обекти и мониторинг във всеки момент и на всяко ниво от строителния процес чрез различните видове справки;
 • за инвеститорите/възложителите (частни, държавни или общински): от продукта, който се ползва от строителната фирма има възможност да се предостави директен достъп (тип read-only) и на инвеститора за наблюдение на процесите в реално време .
 • Кратка презентация на продукта e достъпна тук :

Цени:

 • За заявка за абонамент :

обадете се на 0888688632

изпратете заявка на [email protected]

 

АПИС КАНТОРА

АПИС КАНТОРА

Деловодна система за адвокати и юрисконсулти

АПИС Кантора е деловодна система за адвокати и юрисконсулти, предназначена да организира делата на юриста и решаваните от него казуси.

Документи – регистър на исковите молби, договорите, жалбите, писмените защити, пълномощните и останалите документи и материали с възможност за автоматизирано попълване на вече въведени данни за клиенти и дела

Казуси – организатор на Делата и правните услуги по конкретни Казуси, предоставяни от адвоката и юрисконсулта

Справки – доклади и отчети за приключили и висящи дела, извършени дейности и услуги по часове, сведения за отделни дела и клиенти, получени и дължими хонорари и други плащания, с възможност за отпечатване или запис в PDF- или Excel-файл

Календар – дневник на съдебните заседания, срещите и задачите, осигуряващ предварително напомняне за предстоящи събития чрез SMS, Е-mail или съобщение в продукта, както и Хронометър за почасово отчитане на работата по дела и казуси

Контакти – бележник за Клиентите и другите лица, участващи в делата и преписките, водени от адвоката и юрисконсулта

Плащания – модул за водене и отчитане на разплащанията с клиентите за хонорари и разноски, държавни такси, депозити за вещи лица и всички останали разходи по делата и казусите на адвоката и юрисконсулта

Съобщения – специализирана услуга за известяване чрез SMS, E-mail или съобщение в продукта за промени в нормите-основания на делата и казусите, както и за публикувани в „Държавен вестник” призовки на лица с неизвестен адрес или списъци с насрочените дела във Върховния касационен съд

  За оферта и демо версия  се  обадете на 0888688632 или пишете на  [email protected] .

 

Запитване за абонамент


Scroll to top