Правно информационен софтуер АПИС

АПИС Строй представлява електронна платформа, която подпомага и оптимизира попълването на задължителните по Наредба № 3 на МРРБ актове и протоколи по време на строителството.

Продуктът е предназначен за:

 • за ръководителите на строителните обекти: лесно и бързо могат да въведат в ред цялата строителна документация, да извършват своевременно корекции и да въвеждат нови документи;
 • за консултантите упражняващи строителен надзор – улеснява съставянето на строителните досиета, удобно и прегледно систематизира досиетата на всички строежи;
 • за Проджект мениджърите – улеснява контрола на изпълнените работи, представяйки информацията систематизирано в прегледни справки;
 • за мениджърите на строителните фирми: лесен и удобен достъп до документацията (строителните досиета) на всичките строителни обекти и мониторинг във всеки момент и на всяко ниво от строителния процес чрез различните видове справки;
 • за инвеститорите/възложителите (частни, държавни или общински): от продукта, който се ползва от строителната фирма има възможност да се предостави директен достъп (тип read-only) и на инвеститора за наблюдение на процесите в реално време .
 • Кратка презентация на продукта e достъпна тук :
 • Запис от АПИС Академия организира на 27 октомври 2022 г. (четвъртък) от 15.00 ч. презентация на новото уникално уеб приложение "АПИС Строй – актове и протоколи" достъпна тук :

Цена на продукта - 792.00 лв. с ДДС - цената е валидна до 31.12.2022 г

 

Правно-информационния продукт на АПИС ЕВРОПА АД за лицата и фирмите .

 

Съдържа данните от официални публични източници на информация за търговците, сдруженията и фондациите, вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и субектите по регистър БУЛСТАТ

 

Източници:

 

Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел:

 

 • новорегистрираните;
 • пререгистрираните;
 • заличените;
 • в ликвидация;
 • в несъстоятелност;

 

с пълната информация за тях:

 

 • фирма и правна форма;
 • адрес, телефон, мейл;
 • предмет на дейност;
 • управители, представители, собственици;
 • капитал;
 • особени случаи на вписване като: заложен кредитор, залози, запори и обезпечени вземания;
 • обявени актове - сканираните оригинални документи: заявления за вписване, устав/договор, актуален учредителен акт, протоколи, покани за общи събрания, декларации, финансови отчети и други документи.

 

Регистър БУЛСТАТ:

 

 • юридическите лица, които не са търговци;
 • търговските представителства на чуждестранни лица;
 • неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите и осигурителни каси по Кодекса за социално осигуряване;
 • упражняващите свободна професия или занаятчийска дейност;

 

Финансови показатели от годишни финансови отчети - анализ на финансовото състояние и резултати на фирмите на базата на реализираните от тях приходи, печалба/загуба, собствен капитал и активи:

 

 • изчислени показатели за рентабилност, коефициенти на финансова автономност и задлъжнялост;
 • графично представяне на основните финансови показатели;

 

Брой персонал - брой на осигуряваните от всеки осигурител служители – здравно и социално за всеки месец;

 

Данъчните регистри - регистрираните и дерегистрираните фирми по ЗДДС -  фирма, данъчна регистрация, данъчен адрес, длъжници и др.;

 

Публични продажби - обявленията за публична продан на имущество на длъжници;

 

Неофициален раздел на "Държавен вестник" - обнародваните съобщения и обявления на държавните ведомства, учреждения и общини;

 

Регистър на обществените поръчки - данни за обявленията и сключените договори за обществени поръчки;

 

Списъци на адвокатите - по адвокатски колегии с адреси и телефони;

 

Списък на нотариусите и помощник-нотариусите - с адреси и телефони;

 

Указател на държавните структури - на административните структури – списъци на заемащите и заемалите висши държавни и други длъжности съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности;

 

Данни от изборите - кандидатите и спечелилите вота в парламентарни, президентски и местни избори;

 

Списъци с данни за издадените от държавните органи разрешения и лицензии за извършване на съответна дейност от фирмите;

 

Бизнес-информация за фирмите - регистрирани търговски марки, данни от реклами и Интернет сайтове;

 

Участие в изложения и панаири - отчитане на търговската активност на фирмите;

 

Сертифицираните по ISO фирми, данни за тях, както и за консултантските и сертифициращите организации;

 

Анотирана информация от медиите;

 

Справочна информация: минималната работна заплата, официалният валутен курс на лева и основният лихвен процент на БНБ, телефонни и пощенски кодове в България.

 

Функционални възможности:

 

 • Справка по конкретна дата или интервал от време за вписванията в Търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, както и в регистър БУЛСТАТ;
 • Бърза и лесна ориентация за промените във фирмените досиета – показва за кое обстоятелство и кога е настъпила съответната промяна;
 • Връзка с други източници на информация за фирмата;
 • Свързаност – при избор на иконката „свързаност“ към съответен идентификатор извежда списък от фирми, с които дадения субект или фирма участва в други фирми;
 • Удобства за справки по различни критерии за маркетингови цели и експорт на списъци;
 • Възможност за автоматично следене и известяване за всяка промяна (отделен модул, достъпен само от уеб версията на системата);
 • Достъп от фирменото досие до оригиналните документи, подадени от лицата в Търговския регистър, чрез кликване върху препратки към съответните обявени актове;
 • Експорт на документи в TXT, WORD, HTML и PDF;
 • Приемственост с данните от Търговски регистър и Регистър БУЛСТАТ, връзка с Неофициален раздел на „Държавен вестник" и останалите източници на информация, което позволява да се проследи пълната история на търговците.

 

Разширена услуга на информационната система АПИС Регистър+ за маркетингови цели

 

АПИС Регистър+ предлага специализирана услуга: извадки по зададени критерии от базата данни на продукта с фирмена информация.

 

Критериите се задават от потребителите и могат да бъдат както следва:

 

 • брой на осигурявания персонал;
 • вид на търговеца/субекта;
 • регистрация по ДДС;
 • населено място;
 • контактни данни;
 • бранш от класификатора на икономическите дейности;
 • категория на прихода;
 • фирми, обявени в несъстоятелност.

 

Възможно е задаването на един или на комбинация от посочените критерии.

 

Извадките съдържат: наименование (фирма), ЕИК/БУЛСТАТ, адрес, телефон и е-mail (ако са посочени), управляващи, собственици, капитал и дата на последното актуално състояние на фирмата според Търговския регистър и Регистър БУЛСТАТ. Предоставят се във формат ЕXCEL или ТХТ и могат да се заявяват еднократно или периодично чрез абонамент.

 

Цените са по договаряне и се определят на база зададените критерии и обеми на съдържанието.

"Санкционни списъци" е уеб базирана информационна система, която предоставя възможност на потребителите (предимно финансови институции – банки, застрахователи, осигурителни фондове и др.) да извършват предварителни проверки в публикуваните от международни и национални организации и институции списъци от санкции, когато извършват бизнес с местни и чуждестранни клиенти, за да гарантират съответствие с регулаторните изисквания.

 

Какво представляват санкционните списъци

 

Санкционните списъци са официални списъци с имена, които се публикуват от различни органи на национално и международно ниво. В продукта са включени списъците, публикувани от Организацията на обединените нации, Европейския съюз, Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ и Службата за изпълнение на финансовите санкции към Министерството на финансите на Обединеното кралство, както и приетият с Решение № 265 от 23.04.2003 г. на Министерския съвет на Република България „Списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“. Тези списъци съдържат имена на лица, организации, банки, компании, плавателни съдове и самолети, обект на официални икономически или правни санкции. Забранено е предоставянето на финансови или икономически ресурси на всяко лице или обект, включен в списък със санкции.

 

Санкциите обикновено налагат някои или всички от следните мерки срещу включените в санкционните списъци лица или обекти:

 

 • Ембарго върху търговията;
 • Забрани за определени видове търговия или за търговия с определен бизнес;
 • Замразяване на активи;
 • Забрани за пътуване на физически лица.

 

Предназначение на санкционните списъци

 

Финансовите санкции са важна част от глобалната борба срещу финансовите престъпления. Правителствата прилагат санкции, за да ограничат или забранят търговията със субекти, които са ангажирани в нарушения на международното право, нарушения на правата на човека или други форми на престъпност, като пране на пари, кибератаки и др.

 

Финансови санкции могат да бъдат наложени срещу цели държави или срещу лица и организации. Те могат да бъдат използвани и срещу трети лица, които не са пряко ангажирани в престъпления, но действат от името на санкционирани лица или обекти.

 

Необходимост от проверка на санкционните списъци

 

Тъй като нарушаването на санкциите води до налагане на сериозни ограничителни и принудителни мерки от гражданскоправно или наказателноправно естество, финансовите институции и другите задължени лица трябва да обмислят внимателно излагането си на риск от санкции и, ако е необходимо, да интегрират проверка (скрининг) на санкционните списъци с вътрешните си процеси по спазване на законодателството в областта на мерките срещу изпирането на пари. Организациите обикновено използват две основни форми на проверка, за да постигнат своите цели за намаляване на риска:

 

a) Проверка на транзакции, която се стреми да идентифицира транзакции, които включват санкционирани лица, организации или образувания;

 

б) Проверка на клиент/име за идентифициране на санкционирани лица, организации или образувания по време на първоначалното установяване на бизнес контакт или на други важни етапи от взаимоотношенията с клиента.

 

Санкционни списъци, включени в продукта

 

Продуктът предлага възможност за проверка по име на лице или обект в следните санкционни списъци:

 

 • Консолидиран списък на физически лица и на организации и други групи, на които са наложени санкции от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации
 • Консолидиран списък на лица, групи и организации, на които са наложени финансови санкции от Европейския съюз
 • Консолидиран списък на санкционирани от ЕС лица, на които са наложени на ограничения за пътуване
 • Консолидиран списък на специално определени граждани и блокирани лица на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (SDN List)
 • Консолидиран санкционен списък на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (Non-SDN Lists)
 • Консолидиран списък на лица, групи и организации, на които са наложени финансови санкции от Обединеното кралство
 • Списък на свързани с Русия лица, посочени във връзка с финансови и инвестиционни ограничения в Обединеното кралство
 • Консолидиран списък на Република България на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

 

За всяко лице или обект в списъка, освен различните варианти на изписване на името, се предоставя допълнителна информация, като: идентификационни данни, гражданство (седалище), адрес, дата на публикуване в списъка, дата на влизане в сила на санкцията и др., както и линк към уеб страницата на санкциониращия орган, съдържаща подробна правна и справочна информация за съответния санкционен режим.

 

Актуализация на данните

 

Данните в санкционните списъци подлежат на непрекъсната актуализация в съответствие с промените в санкционната политика на съответните международни и национални органи и организации. Промените се отразяват в базата данни на продукта не по-късно от 24 часа от публикуването им от източника.

Заявете своята персонална оферта

ТУК

Запитване за членове на ПАК


Scroll to top