Известие за поверителност

ИНФО-М ООД
гр.Пловдив, ул. „Петко Каравелов” 9
тел: 032 293 692, 0888 688 632

Известие за поверителност
Бихме искали да Ви уведомим , че:
Инфо-М ООД, ЕИК 203398419 е администратор на лични данни, съгласно Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент ( Общ Регламент за защита на данните ).

Координати за контакт във връзка със защита на личните данни:
Инфо-М ООД, ЕИК 203398419
гр. Пловдив, 4000, ул. “Петко Каравелов” № 9, Отговорно лице по защита на данните:
Вержиния Каекова , тел: 0895 581 980

Личните Ви данни, които ни предоставяте при попълване на контактни формуляри, по телефон или по имейл, ние третираме като поверителни. Данните, които задължително събираме са най-малко Вашето име и координати за контакт (телефон и/или имейл) , а незадължително може да съберем и други данни, които определим за минимално изискуеми за целта на обработка.

Ние използваме данните Ви изключително за конкретна цел, за обработка на запитването Ви. За правно основание при обработването на лични данни* служат съответно чл.6, ал.1, буква (б) или (е). Нашият и Вашият аналогичен легитимен интерес от това обработване е обусловен от желанието да се отговори на Вашето запитване, евентуално да се решат възникнали въпроси и по този начин да се запази и да се подобри удовлетворението Ви като клиент. Ние категорично изключваме предаването на тези данни на трети страни.

Всички лични данни, които ни предавате при своите запитвания (съвети, препоръки, похвали или критики) през нашата уеб-страница или по имейл, се изтриват от нас или респективно анонимизират не по-късно от 90 дни след последния документиран контакт с Вас, ако няма възникнала последваща обработка за друга цел.

Молим Ви да не бъдат изпращани данни за банкови карти или специални категории лични данни. Това включва фотографии на лица, копия на оригинали на документи за самоличност, национални идентификационни номера (ЕГН) и други. Не обработваме лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни. В случай че такива данни бъдат изпратени, цялата комуникация ще бъде изтрита.

С цел по-качествено обслужване, ще се свържем с Вас, в случай че е ни е необходима допълнителна информация.


Във връзка с обработката на Вашите лични данни Вие имате следните права:
• право да се иска информация за съхранените при нас Ваши лични данни съгласно член 15 от Регламента;
• право да се иска корекция на неверни данни или на допълване/актуализация на непълни данни съгласно член 16 от Регламента;
• право да се иска изтриване на съхранените при нас Ваши данни съгласно член 17 от Регламента;
• право да се иска ограничаване на обработка на Вашите данни съгласно член 18 от Регламента;
• право на преносимост на данните съгласно член 20 от Регламента;
• право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни съгласно член 21 от Регламента;
• право на оттегляне на съгласието по всяко време, ако обработката на лични данни има правно основание чл.6, ал.1, буква (а) – съгласие, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено;
• Право на подаване на жалба пред надзорния орган по защита на данните: Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518
Електронна поща: [email protected]
Интернет страница: www.cpdp.bg

Може да се запознаете с нашата политика за поверителност тук: Политика за поверителност.

*„лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

** „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Scroll to top