Информация за удължаване срока на получаване на оферти

Срок за получаване на офертите:18/09/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) [19.09.2018 г. ] Час: (чч:мм) [13:30] Място на отваряне на офертите: Директорската стая, ет.2 на СУ „Асен Златаров“, намираща се на ул. Добруджа № 2, гр. Шабла. Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват представители на участниците.

Заповед- РД04-23

Линк към информацията

Текущи документи и плащания

ИНФ-Я ЗА ОСВОБ.ГАРАНЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР

ПЛАЩАНЕ ПО ДОГ.№1-30.03.2016Г.

Разяснения по документацията за участие

ОТГОВОР НА ПОСТЪПИЛО ЗАПИТВАНЕ

Документация за участие

Образци

Проект на Договор

Техническа спецификация

Покана за подаване на оферта