Помощник за уеб достъпност

За публични администрации:

Срок до 30 септември 2020 !

Уеб страница в съответствие с изискванията за институционална идентичност

в изпълнение на чл. 40, ал. 1 на „Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги“ (НОИИСРЕАУ) и съгласно „Правила за институционална идентичност“ на Държавна агенция „Електронно управление“, на които трябва да отговарят интернет страниците на администрациите.

Правилата следва да се приведат в изпълнение от администрациите до 30 септември 2020 г. Административните органи следва да осигуряват достъпност на съдържанието на своите интернет страници и мобилни приложения в съответствие с изискванията на Директива (EС) 2016/2102 относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, които се въвеждат с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (обн. ДВ бр. 94/ 29.11.2019 г.). 

ДАЕУ

Правилата установяват минималните изисквания за официалните интернет страници (уебсайтовете) и портали на българските администрации. Целта е да се създаде единна рамка за институционална идентичност, която да гарантира, че интернет страниците и портали на администрациите в Република България са ориентирани към потребителя и са с безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ясна навигация и съдържание.