Публична покана по чл.101б на ЗОП Доставка на 28 броя терминални работни места (терминали за работа с видео интензивни приложения), в т.ч. 2 сървъра, изграждане на 2 компютърни мрежи в две учебни зали на Национално средно общообразователно училище „София“ по Национална програма „ИКТ в училище“

Считано от 02.12.2015г., действията по възлагане на поръчката чрез публична покана под номер 9047294 се преустановяват, поради оттегляне на публичната покана.

ЗАПОВЕД ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА