Текущи документи и плащания по договора

Информация за извършено плащане

Информация за изпълнение на договор

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение

 

Обща информация

Линк към АОП

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9048463

Документация за участие

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  № 9048463

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА -ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДОГОВОР ПРОЕКТ

Публична покана по чл.101б на ЗОП Доставка на 28 броя терминални работни места (терминали за работа с видео интензивни приложения), в т.ч. 2 сървъра, изграждане на 2 компютърни мрежи в две учебни зали на Национално средно общообразователно училище „София“ по Национална програма „ИКТ в училище“

Считано от 02.12.2015г., действията по възлагане на поръчката чрез публична покана под номер 9047294 се преустановяват, поради оттегляне на публичната покана.

ЗАПОВЕД ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Документация за участие Доставка на 28 броя терминални работни места (терминали за работа с видео интензивни приложения), в т.ч. 2 сървъра, изграждане на 2 компютърни мрежи в две учебни зали на Национално средно общообразователно училище „София“ по Национална програма „ИКТ в училище“

Считано от 02.12.2015г., действията по възлагане на поръчката чрез публична покана под номер 9047294 се преустановяват, поради оттегляне на публичната покана.

ЗАПОВЕД ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА-ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР