Текущи документи и плащания по договора

Плащане 04.05.2015 Плащане 02.10.2015 Плащане 09.12.2015 Плащане 12.12.2015

Публична покана по чл.101б на ЗОП

Публична покана-1 – публична покана публична покана приложение към Публична покана договор закуски техническа спецификация ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ Договор за доставка на закуски и плод № 26 Ценово предложение Техническо предложение