Политика за поверителност на електронна среда


ОБЩИНА ПЕТРИЧ
БУЛСТАТ : 000024916
администратор на лични данни
Контакти с администратора във връзка с личните данни:
Длъжностно лице по защита на личните данни:
Светослава Христова, тел: 0879017257, [email protected]
служебен адрес : гр. Петрич Адрес: ул. „Цар Борис III” № 24

НОРМАТИВНА РАМКА
Настоящият документ е разработен въз основа на:
• РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/БО (Общ регламент относно защитата на данните);
• ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

ЗА НАС
ЗА ОБЩИНА ПЕТРИЧ е важна поверителността на личните данни на всички ,които посещават страницата , съдържаща важна информация, относно обществените поръчки, които общинската администрация възлага от 01.11.2017 . Ценим поверителността , поради което информацията, която събираме , я използваме само по начини, които са полезни за вас и които са в съответствие с вашите права и задълженията ни, очертани от правната рамка . Тези правила за поверителност и бисквитки ще ви помогнат да разберете как обработваме всички данни, събрани от нас, във връзка с използването на нашия уеб сайт.
Настоящата политика се отнася за всички електронни страници на общинската администрация , на които тя обявява обществени поръчки считано от 01.11.2017 , както и за официалния сайт на ОБЩИНА ПЕТРИЧ : https://info-m.eu/petrichnew/ и http://petrich.bg


КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?
Ние събираме информация за вас, когато се регистрирате при нас, попълвате формуляр на нашия уебсайт или когато поръчате от нас услуги. Също така събираме информация, когато доброволно предоставяте обратна връзка и когато ни пишете или се свързвате с нас по телефона. Информацията за използването на уебсайта се събира чрез “бисквитки”.


КАК ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ВАС?
Ще използваме тази информация, за да предоставим исканите продукти или услуги, да обработим запитването Ви, да отговорим на съобщенията от вас и, ако сте съгласни, да ви изпратим имейл за други продукти и услуги, които според нас може да ви интересуват , Ние използваме информацията, събрана от нашия уебсайт, за да персонализираме вашите повторни посещения на нашия сайт. Няма да споделяме информацията Ви за маркетингови цели с компании извън нашата организация.


КАК И КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?
Ние запазваме вашите данни само ако имаме валидно правно основание да го направим и ще ги пазим толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним нашите договорни или правни задължения или докато имаме вашето съгласие да ги пазим. Ще направим годишен одит, за да определим дали трябва да запазим данните ви. Вашите данни ще бъдат изтрити, ако вече не се нуждаем от това да спазваме задълженията си или ако сте поискали да ги изтриете.
Някои или всички ваши данни могат да се съхраняват или прехвърлят извън Европейското икономическо пространство (“ЕИП”). Ако съхраняваме или прехвърляме данни извън ЕИП, ние ще предприемем всички разумни стъпки, за да гарантираме, че вашите данни ще бъдат третирани по безопасен и сигурен начин, както в рамките на ЕИП и съгласно Общия регламент за защита на личните данни . Сигурността на данните е от голямо значение за нас. Ние предприемаме стъпки за защита на вашите данни, като използваме криптиране на данни на нашия уебсайт и приложения. Нашият уеб сайт се хоства във https://rax.bg и се наблюдава 24/7/365.


ДОСТЪП ДО ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ
Имате право да поискате копие от информацията, която държим за вас. Ако искате копие на някои или на цялата лична информация, моля, свържете се с нас на [email protected] .
Ако в рамките на 3 месеца получим 2 поредни заявки от едно и също лице е възможно да се начисли административна такса .
Искаме да гарантираме, че личната ви информация е точна и актуална. Може да заявите да коригираме или премахнем информацията, която смятате за неточна.


БИСКВИТКИ
“Бисквитките” са текстови файлове, поставени на вашия компютър, за да събират стандартна интернет информация и информация за поведението на посетителите. Тази информация се използва за проследяване на използването на уебсайта от посетителите и за съставяне на статистически отчети за дейността на уебсайта. Тя може да се използва и за целите на пускане на нови реклами за вас относно нашите продукти и услуги.
Можете да настроите браузъра си да не приема “бисквитки” и да премахва “бисквитките” от браузъра ви. Въпреки това, ако го направите, някои функции на нашия уеб сайт може да не са налични. Можете да намерите повече информация за “бисквитките” и как да премахнете “бисквитките”, като посетите http://allaboutcookies.org или http://cookiecentral.com
Тази политика за поверителност важи само за този уебсайт. Така че, ако следвате връзка към други сайтове, трябва да прочетете тяхната политика за поверителност.
Промени в правилата ни за поверителност Ние ще запазим нашата политика за поверителност под редовно наблюдение и ще поставим всички актуализации в тази страница.


УВЕДОМЯВАМЕ ВИ ЧЕ ИМЕТА СЛЕДНИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕТ НА ДАННИ СЪГЛАСНО ОБШИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАШИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

 1. Като субект на лични данни имате следните права :
  • На достъп до данните Ви
  • На коригиране/актуализиране на данните Ви
  • На изтриване на данните Ви
  • На ограничаване на обработката на данните Ви
  • На възражение срещу обработката на данните Ви
  • На преносимост на данните Ви в машинно четим формат / ако е възможно/
  • На оттегляне на съгласието Ви за обработка
  Заявлението на Вашите права следва да бъде депозирано място или на имейл: [email protected]
  Администраторът следва да отговори на Вашето заявление в 30 дневен срок, обратно на цитирания в заявлението имейл или пощенски адрес.
 2. Като субект на лични данни имате право на жалба срещу обработването на личните Ви данни или неспазване на правата ви във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
 3. Когато има риск за нарушение сигурността на личните Ви данни, администраторът е длъжен да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомен надзорният орган за нарушението.
 4. Имате право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви във връзка с личните данни са били нарушени.
  Всички неуредени въпроси следва да бъдат регламентирани в рамките действащото законодателство, включително Общия регламент за защита на данните.

Изтеглете оттук: политика за поверителност в електронна среда