Всички процедури

DateTitleCategories
2020/06/12115„Аварийни дейности по възстановяване на коритото на дере и неотложно-възстановителни работи по компроментирана конструкция на мост о.т. № 116 в с. Кавракирово, община Петрич”ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/06/12114Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Център за рехабилитация и интеграция – гр. Петрич”ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/06/12113Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на социални жилища за групи в неравностойно положение – гр. Петрич“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/06/12112 Местна открита процедура за доставка по PRAG с предмет: “Доставка на модулна система за реакция при кризисни ситуации в Петрич по проект CB006.2.12.132” Реф. № CB006.2.12.132 – LP – Supply 1ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/06/10111Избор на изпълнител на СМР за обект: Ремонт на уличната и водопроводна мрежа на ул. „Цар Симеон“ гр. ПетричДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/06/04110„Благоустрояване ул.”Самуилова Крепост” с. Ключ“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/05/12109„Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор за „Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1462: ОДЗ „Слънце”- гр.Петрич” – етап 2 дворно пространство“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2020/05/08108-,,ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ МОБИЛНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ЛИЦА ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА” ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЧРЕЗ МОБИЛНИ ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ-ОБЩИНА ПЕТРИЧ’’, ДОГОВОР №BG05M9OP001-2.040-0094 – С01, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020, “СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД’’ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/04/28107„Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор за изграждане на пет броя вододобивни сондажни кладенци за експлоатационно водочерпене на подземни води за питейно – битови нужди в Община Петрич“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/04/23106 обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОПДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/03/26105ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ОФИС КОНСУМАТИВИ И ТОНЕРИ ЗА КОПИРНИ И ПЕЧАТАЩИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/03/20104Благоустрояване на обекти публична общинска собственост и ремонт на техническа инфраструктура в Община Петрич по обособени позицииДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/03/20103[„Извършване на строително ремонтни работи в обекти от образователната и културната инфраструктура на община Петрич по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Ремонт на ОДЗ „Детелина“ гр. Петрич; Обособена позиция № 2 - Ремонт на ОДЗ „Иглика“ с. Кърналово; Обособена позиция № 3 - Ремонт Покрив Читалище с. Марикостиново“]СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2020/03/17102„Извършване на дезинсекция, дератизация и дезакаризация в обекти и площи на територията на община Петрич“.СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2020/03/11101„Текущо поддържане и осигуряване на безопасност на уличната и пътна мрежа на Община Петрич“ по обособени позиции: Обособена позиция № 2: Възстановяване, опресняване, изтриване на стара и полагане на нова хоризонтална пътна маркировка на територията на община Петрич, 120 броя паркоместа, сини с надпис “Инвалид” и 1800 броя паркоместа в „Синя зона“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2020/03/11100Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа на гр. Петрич и на общинска пътна мрежа за експлоатационни периоди 2020-2021 г., 2021-2022 г. и 2022-2023 г.”, по обособени позицииОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2020/03/10099Текущо поддържане и осигуряване на безопасност на уличната и пътна мрежа на Община Петрич “ по обособени позицииДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/03/06098Изготвяне на Доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти с основните изисквания към строежите, при необходимост от такива, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството на обекти на територията на Община Петрич по обособени позицииОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2020/03/02097Инженеринг (проектиране, изграждане и авторски надзор) на обект „Закриване и рекултивация на Клетка №3 от Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на община ПетричДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/02/28096Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за община Петрич и събиране и транспортиране на зелени отпадъциОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2020/02/18095-Доставка на автомобилни горива (дизелово моторно гориво и автомобилен бензин А95Н) чрез картово зареждане на служебните автомобили на Общинска администрация на Община Петрич и гориво за отопление с код по CPV 09135100-5 за ДДЛРГ “Петър Димитров” с. Първомай и за ЦНСТДМУ – с. Първомай.ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/02/10094Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор за изграждане на пет броя вододобивни сондажни кладенци за експлоатационно водочерпене на подземни води за питейно – битови нужди в Община ПетричДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/02/07093 – Инженеринг – проектиране във фаза Работен проект, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Аварийно почистване на коритото на р. Долнорибнишка в участъка на с. Първомай, община ПетричДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/01/29092-„Реконструкция на съществуващи четириклонни кръстовища в кръгови при пресичането на ул. „Рокфелер“ с ул. „Цар Борис III“ в гр. Петрич на път III-198 „Гоце Делчев – Петрич – Златарево“ на км. 71+474 и при пресичането на ул. „Рокфелер“ с ул. „Никола Парапанов“ в гр. Петрич на път III-198 „Гоце Делчев – Петрич – Златарево“ на км. 71+634“.ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2020/01/27091„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Ограда на УПИ XLIV, кв.53 – отреден за градски парк”, гр. Петрич“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2020/01/10090Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на социални жилища за групи в неравностойно положение – гр. Петрич“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/12/27089-„Ежедневна доставка на хляб и периодични доставки на хранителни продукти и изделия за нуждите на ДДЛРГ „ПЕТЪР ДИМИТРОВ“ – с. Първомай, ЦНСТДМУ – с. Първомай, ДСП, гр. Петрич и Обществена трапезария, гр. Петрич“ по осем обособени позицииОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2019/11/28088Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Център за рехабилитация и интеграция – гр. Петрич”ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/11/15087Доставка на техника за разделно събиране и транспортиране на зелени биоотпадъци – специализирани автомобили, по проект: „Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за община Петрич“, финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020 г.“ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2019/08/16086-„Реконструкция, рехабилитация на съществуващо трасе и изграждане на новопроектирана част от общински път – BLG 1181, находящ се в землището на с. Рупите, общ. Петрич, в участък (от км. 2+710 до км. 5+124.46) от връзката на проектното трасе с Общински път BLG 2155 до Античен град Хераклея Синтика”,ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/08/13085-„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДОБЕКТ: „ВЪНШЕН КОЛЕКТОР” ОТ ОБЕКТ: „КАНАЛИЗАЦИЯ НА С. КАВРАКИРОВО, ОБЩИНА ПЕТРИЧ“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2019/08/05084Доставка на мобилно оборудване и техника за инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране по проект: „Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за община Петрич“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2019/07/29083„Извършване на доставка, монтаж и гаранционно обслужване на техническо оборудване за “синя стая” във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-5.001-0020 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/07/23082„Упражняване на авторски надзор, при извършване на строителни и монтажни работи за „Реконструкция и рехабилитация на улица „Опълченска“, улица „Яне Сандански“ и улица „Хоризонт“ и тротоари към тези улици в село Първомай, Община Петрич“.ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА
2019/07/01080″Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, при извършване на „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, община Петрич”ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2019/07/01079″Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, при извършване на „Строително – монтажни работи за изграждане на физкултурен салон към Средно училище “Св. Паисий Хилендарски”, с. Първомай, община Петрич”ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2019/07/01078„Доставка на техника за разделно събиране и транспортиране на биоразградими (зелени) битови отпадъци по проект: „Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за община Петрич“, финансиран по ОП“Околна среда“ 2014-2020 г.с две обособени позиции:Обособена позиция 1: „Доставка на контейнери за разделно събиране на биоразградими (зелени) битови отпадъци.“ , Обособена позиция 2: „Доставка на специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване на биоразградими (зелени) битови отпадъци “ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2019/06/28081″ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ С ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ ПО ДОГОВОР ЗА „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО) ЗА АВАРИЙНО БЕТОНИРАНЕ НА ВОДООТВЕЖДАЩ КАНАЛ /ДЕРЕ/, МИНАВАЩ ПРЕЗ СРЕДАТА НА С. МАРИКОСТИНОВО, ОБЩИНА ПЕТРИЧ”ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2019/06/26077Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, Община Петрич по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Реконструкция и рехабилитация на улица „Хоризонт“ с. Първомай, Община Петрич и тротоари към улицата; Обособена позиция № 2 – Реконструкция и рехабилитация на улица „Опълченска“ с. Първомай, Община Петрич и тротоари към улицата; Обособена позиция № 3 – Реконструкция и рехабилитация на улица „Яне Сандански“ с. Първомай, Община Петрич и тротоари към улицата“.ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/06/25076″Строително – монтажни работи за изграждане на физкултурен салон към Средно училище „Св. Паисий Хилендарски”ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/06/18075„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ В ОБЕКТИ ОТ КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ.“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/06/18074„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ УЛИЦИ В С. КУЛАТА И ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ, ОБЩИНА ПЕТРИЧ“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/05/07073Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) за аварийно бетониране на водоотвеждащ канал /дере/, минаващ през средата на с. Марикостиново, Община ПетричДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/04/25072Извършване на строително – ремонтни работи в обекти от образователната, социалната и културната инфраструктура на Община Петрич по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Ремонт обекти от образователната инфраструктура; Обособена позиция № 2 – Ремонт на помещение за клуб на пенсионера с. Кърналово; Обособена позиция № 3 – Ремонт обекти от културната инфраструктура; Обособена позиция № 4 – Детски градини – доставка и монтаж на съоръжения за играДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/03/29071Благоустрояване на обекти публична общинска собственост в Община Петрич по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Благоустрояване улица в с. Тополница; Обособена позиция № 2 – Благоустрояване улици в с. Кулата и Генерал Тодоров; Обособена позиция № 3 – Благоустрояване улици в с. Кърналово; Обособена позиция № 4 – Благоустрояване улици в с. Михнево и с. Старчево; Обособена позиция № 5 – Благоустрояване улици в селата Самуилово, Скрът и Габрене; Обособена позиция № 6 – Благоустрояване улици в гр. ПетричДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/03/22070-Доставка на автомобилни горива (дизелово моторно гориво и автомобилен бензин А95Н) чрез картово зареждане на служебните автомобили на Общинска администрация на Община Петрич и гориво за отопление с код по CPV 09135100-5 за ДДЛРГ “Петър Димитров” с. Първомай и за ЦНСТДМУ – с. Първомай.ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/03/19069-„Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) на обекти в Община Петрич по две обсобени позиции: Обособена позиция № 1: Инженеринг на обект „Благоустрояване ул. „Беласица“, гр. Петрич“; Обособена позиция № 2: Инженеринг на обект „Реконструкция на пътна връзка – вход към с. Марикостиново“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2019/02/28068-Реконструкция на местен път и изпълнение на СМР в обхвата на имот с идент. 49312.17.24 с НТП – за местен пътСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2019/02/22067-Текущо поддържане и осигуряване на безопасност на уличната и пътна мрежа на Община Петрич по обособени позиции:Обособена позиция 1 – Ремонт на единични разрушения и деформации по текущото поддържане на уличната и пътна мрежа на Община Петрич;Обособена позиция 2 – Възстановяване, опресняване, изтриване на стара и полагане на нова хоризонтална пътна маркировка на територията на община ПетричДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/02/11066- „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Довеждащ водопровод обслужващ с.Михнево и с.Кърналово, Община Петрич и подмяна на амортизирани участъци от съществуващата водопреносна мрежа в с. Кърналово, Община Петрич“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/02/01065-„Ремонт покрив на сграда с идент. номер 56126.603.9959.1 в УПИ ХLII, кв. 53, гр. Петрич – част от бивше болнично заведение с променено предназначение за ЦНСТ”СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2019/01/25064-„Извършване на дезинсекция, дератизация и дезакаризация в обекти и площи на територията на община Петрич“.СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2019/01/09063-Упражняване на авторски надзор, при извършване на строителни и монтажни работи за РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МУЗЕЙ В УПИ XLIV 603.1710, КВ. 53, ГР.ПЕТРИЧПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА
2019/01/09062-„Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Довеждащ водопровод обслужващ с.Михнево и с.Кърналово, Община Петрич и подмяна на амортизирани участъци от съществуващата водопреносна мрежа в с. Кърналово, Община Петрич“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/12/10061-Изпълнение на строително – ремонтни работи на покрив и помещение в двуетажна масивна сграда, находяща се в УПИ I, кв.27 по плана на с. Рупите, общ. ПетричСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/12/05060-Изработване на подробни устройствени планове – план за регулация и застрояване за територията на град Петрич и село Беласица, община ПетричДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/11/20059-“РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МУЗЕЙ В УПИ XLIV 603.1710, кв. 53, гр. Петрич”ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/11/02058-Проектиране на канализация в с. Първомай, община ПетричДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/10/26057-„Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа на гр. Петрич и на общинска пътна мрежа за експлоатационни периоди 2018-2019 г. и 2019-2020 г.“, по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа на гр. Петрич за експлоатационни периоди 2018-2019 г. и 2019-2020 г.”; Обособена позиция №2 – „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Подгорски и Марикостински район за експлоатационни периоди 2018-2019 г. и 2019-2020 г.”; Обособена позиция №3 – „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Огражденски район за експлоатационни периоди 2018-2019 г. и 2019-2020 г.”ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2018/10/16056-„Доставка, монтаж/инсталиране, изграждане на локална оптична свързаност на техника за видеонаблюдение на територията на Община Петрич и доставка и монтаж/инсталиране на допълнително оборудване за нуждите на центъра за видеонаблюдение“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/09/03055-„УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ПЪРВОМАЙ, ОБЩ. ПЕТРИЧ”ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА
2018/08/17054-„Ремонт на помещения за нуждите на проект „Общинско социално предприятие „Петрички следи” – социално включване с възраждане на традиции”, реализиращ се по Процедура BG05M9PO001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/08/17052-Строителен надзор на проектиране и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, строителство на площадкова инфраструктура и доставка на оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатация на изградените съоръжения и инсталации“, възлагана в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Петрич”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2018/08/16053-Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1 по обособени позиции:Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване” на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1;Обособена позиция 2 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна” – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/08/13051-ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ И НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, СТРОИТЕЛСТВО НА ПЛОЩАДКОВА ИНФРАСТРУКТУРА И ДОСТАВКА ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ИНСТАЛАЦИИТЕОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2018/07/30050-Изработване на работен инвестиционен проект за обект: „Вътрешна канализационна мрежа, външен колектор и ПСОВ с. Кавракирово“, Община Петрич и упражняване на авторски надзор по време на строителствотоСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/07/26049-Изпълнение на строително-монтажни работи по проект “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич – Основен ремонт, преустройство и смяна предназначение на част от етаж (с идентификационен номер 56126.603.1555.12.2 в УПИ II, кв.53, гр. Петрич) в МБАЛ „Рокфелер“ Петрич за разширение на материална база на съществуващ дневен център за деца с увреждания и изграждане на подход – пасарелкаДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/07/20047-„Изпълнение на услуга, свързана с упражняване на строителен надзор, изготвяне на технически паспорт, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на СМР по проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МУЗЕЙ В УПИ XLIV 603.1710, КВ. 53, ГР. ПЕТРИЧ“ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2018/07/18048-„Упражняване на независим строителен надзор при изграждане чрез инженеринг на Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст / с идентификатор 56126.602.1035 в УПИ III, кв. 143, гр. Петрич”ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/07/17046-“РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МУЗЕЙ В УПИ XLIV 603.1710, кв. 53, гр. Петрич”ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/07/09045-Реконструкция и основен ремонт на спортна зала – гр. ПетричДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/06/26044–Пазарна консултация във връзка с проектно предложение с наименование „Обновяване на площи за широко обществено ползване в село Кърналово и село Коларово, община Петрич“,ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/06/26043-Пазарна консултация във връзка с проектно предложение с наименование „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище “Св. Паисий Хилендарски”, с. Първомай, община Петрич“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/06/14042- „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект “Благоустрояване улици с. Първомай” – 1. ул. “Георги Измирлиев” от кръстовище с ул. “Маркови кладенци” до кръстовище с ул. “Огражден”; 2. ул. “Отец Паисий” от кръстовище с ул. “Огражден” до кръстовище с ул. “Младост”; 3. ул. “Гоце Делчев” от кръстовище с ул. “Огражден” до кръстовище с ул. “Маркови кладенци”; 4. ул. “Русия” от кръстовище с ул. “Огражден” до кръстовище с ул. “Младост”СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/06/14041-Инженеринг за обект ” Ремонт на улична настилка и обособяване на паркинг на ул. „Сандо Китанов“, гр. Петрич”СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/06/08040-Основен ремонт на Югозападна болница филиал гр. Петрич – Първи етапДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/06/07039-„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на 2 бр. нови сондажи и трафопост на р. Струмешница”СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/06/05038-„Текущо поддържане и осигуряване на безопасност на уличната и пътна мрежа на Община Петрич по обособени позиции:  Обособена позиция 1 – Ремонт на единични разрушения и деформации по текущото поддържане на уличната и пътна мрежа на Община Петрич;  Обособена позиция 2 – Възстановяване, опресняване, изтриване на стара и полагане на нова хоризонтална пътна маркировка на територията на община Петрич“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/05/31037-„Ремонт на покрив на Народно читалище „Братя Миладинови 1914 г.” гр.Петрич”СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/05/25036-„Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект “Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.601.78 по ККР на гр. Петрич: ДГ „Калина Малина” – гр. Петрич” – Подобект 1 – Основна сграда и Подобект 2 – Дворно пространство, осъществяван по ОПРР 2014-2020″.ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/05/15035-„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на ул. „Антон Попов“, с. Коларово“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/05/14034-„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на ул. „Кирил и Методий“, с. Рупите“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/05/02033-„Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за община Петрич“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г., по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изработка и доставка на рекламни и информационни материали, включени в списъка по чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП” Обособена позиция 2 : „Изпълнение на мерки за информация и комуникация”ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/05/02032-Изграждане на канализационни клонове на улици в с. Първомай, част от обект: „Канализация с. Първомай” – III-ти етап. Подобекти: Клонове: Кл.20 и Кл.22 в квартали кв.13 и кв.12 по плана на с. ПървомайСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/04/27031-„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт физкултурен салон и съблекалня СУ „Антон Попов” гр. Петрич”.СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/04/27030-„Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на покрив на Народно читалище „Братя Миладинови 1914 г.”, гр. Петрич”СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/04/25028Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на вътрешно разпределителна водоснабдителна мрежа на гр. Петрич, включваща 9 бр. улициДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/04/25029„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект “Благоустрояване улици с. Първомай” – 1. ул. “Георги Измирлиев” от кръстовище с ул. “Маркови кладенци” до кръстовище с ул. “Огражден”; 2. ул. “Отец Паисий” от кръстовище с ул. “Огражден” до кръстовище с ул. “Младост”; 3. ул. “Гоце Делчев” от кръстовище с ул. “Огражден” до кръстовище с ул. “Маркови кладенци”; 4. ул. “Русия” от кръстовище с ул. “Огражден” до кръстовище с ул. “Младост”; 5. ул. “Самуилова крепост” от кръстовище с ул. “Маркови кладенци” до кръстовище с ул. “Огражден”.СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/04/24027„Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич – допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)”ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/04/23026„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: “Реконструкция на водопровод в кв. “Дълбошница”, гр. Петрич – I етап (Гл.кл. I, Гл.кл. III, кл. 1÷6, кл. 19, 21, кл. 26÷30, кл. 35 ÷ 38)” и II етап (Гл.кл.II, кл.7÷18, кл. 22 ÷25, кл.33, кл. 40, кл. 16А и кл. 16Б)”ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/04/23024„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, при извършване на строителни и монтажни работи за рехабилитация и реконструкция в отделни участъци на път: • BLG 1166 (III – 198, Петрич – Първомай) – Коларово – Ключ – Габрене – III – 198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037.634 • BLG 1166 (III – 198, Петрич – Първомай) – Коларово – Ключ – Габрене – III – 198, община Петрич, в участък с. Скрът – с. Габрене от км 0+000 до км. 0+748,84 • BLG 3164 (III – 198) – Петрич – Беласица – Коларово, община Петрич, ведно с връзки с пътища BLG 1166 и III – 198 от км 0+000 до км 3+100 • BLG 2175 (III – 198, Първомай – Струмешница) – Боровичене – Гега – мах. Баскалци, община Петрич, в участъка с. Гега – с. ЧуриловоОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2018/04/20025 Становища на АОП във връзка с осъществявания от нея предварителен контролДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/04/18023-„Изпълнение на строително-монтажни работи по ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБРЕДЕН ДОМ В УПИ VI, КВ. 178, ГР. ПЕТРИЧ – ЕТАП 2“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/04/10022„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ В ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:  Обособена позиция 1 – Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Ремонт ДГ “Слънце”, гр.Петрич „Ремонт ДГ „Слънце” – подпорна стена, гр. Петрич „Ремонт ДГ„Здравец” – централна сграда, гр.Петрич „Ремонт покрив ОДК” – гр.Петрич.  Обособена позиция 2 – Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Ремонт ДГ„Здравец”, с.Марикостиново, филиал с.Генерал Тодоров „Ремонт ДГ„Иглика”, с.Кърналово „Ремонт ДГ„Иглика”, с.Кърналово, филиал с.Михнево „Ремонт ДГ„Иглика”, с.Кърналово, филиал с.Рупите „Ремонт ДГ „Детски свят”, с.Коларово „Ремонт ДГ „Пролет”, с.Скрът, филиал с.Яворница „Ремонт покрив СУ „Васил Левски” с.Коларово.  Обособена позиция 3 – Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Ремонт читалище „Гоце Делчев 1926г.” с.Кърналово „Ремонт читалище „Димитър Благоев 1956г.” с.Първомай „Ремонт читалище „Антон Попов 1952г.” с.Скрът „Ремонт сграда на тоалетна към Къща – музей„Ванга” гр.Петрич”СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/04/05021Строително-монтажни работи за реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в община Петрич, включително съоръженията и принадлежностите към тях по четири обособени позиции : Обособена позиция №1 • Път BLG 1166 (III – 198, Петрич – Първомай) – Коларово – Ключ – Габрене – III – 198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037.634; Обособена позиция №2 • Път BLG 1166 (III – 198, Петрич – Първомай) – Коларово – Ключ – Габрене – III – 198, община Петрич, в участък с. Скрът – с. Габрене от км 0+000 до км. 0+748,84; Обособена позиция №3 • Път BLG 3164 (III – 198) – Петрич – Беласица – Коларово, община Петрич, ведно с връзки с пътища BLG 1166 и III – 198 от км 0+000 до км 3+100 Обособена позиция №4 • Път BLG 2175 (III – 198, Първомай – Струмешница) – Боровичене – Гега – мах. Баскалци, община Петрич, в участъка с. Гега – с. ЧуриловоДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/04/05020„Избор на консултант за управление на проект: „Реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в община Петрич, включително съоръженията и принадлежностите към тях“, при условията на безвъзмедно финансиране по подмярка 7.2 на ПРСР.”ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/04/04018„Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет 8 места”СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/04/04019„Упражняване на авторски надзор, при извършване на строителни и монтажни работи за рехабилитация и реконструкция в отделни участъци на път: • BLG 1166 (III – 198, Петрич – Първомай) – Коларово – Ключ – Габрене – III – 198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037.634 • BLG 1166 (III – 198, Петрич – Първомай) – Коларово – Ключ – Габрене – III – 198, община Петрич, в участък с. Скрът – с. Габрене от км 0+000 до км. 0+748,84 • BLG 3164 (III – 198) – Петрич – Беласица – Коларово, община Петрич, ведно с връзки с пътища BLG 1166 и III – 198 от км 0+000 до км 3+100 • BLG 2175 (III – 198, Първомай – Струмешница) – Боровичене – Гега – мах. Баскалци, община Петрич, в участъка с. Гега – с. ЧуриловоПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА
2018/04/02017Доставка на автомобилни горива (дизелово моторно гориво и автомобилен бензин А95Н) чрез картово зареждане на служебните автомобили на Общинска администрация на Община Петрич и гориво за отопление с код по CPV 09135100-5 за ДДЛРГ “Петър Димитров” с. Първомай и за ЦНСТДМУ – с. Първомай по три обособени позицииДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/04/02014Упражняване на независим строителен надзор във връзка със строително-монтажни работи по проект “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич” по две обособени позицииОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2018/04/02016„Извършване на доставка, монтаж и гаранционно обслужване на оборудване и обзавеждане по проект BG16RFOP001-5.001-0020 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“ по обособени позиции”ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/03/30015„Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет 8 места”СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/03/30013 “Изпълнение на строително-монтажни работи по проект “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич” по три обособени позиции”ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/03/28012„Техническа помощ за изпълнение на проект: „Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за община Петрич“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.”ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/03/27011Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община ПетричДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/03/20010Изготвяне на идеен проект за инсталацията за предварително третиране на битови отпадъциСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/03/15009„Доставка и монтаж на нови климатици за нуждите на детски градини на територията на община Петрич”СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/03/15008„Извършване на дезинсекция, дератизация и дезакаризация в обекти и площи на територията на община Петрич“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/03/08007Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство в училища и детски градини в гр. Петрич“, осъществяван по ОПРР 2014-2020 – “Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1293 по ККР на гр. Петрич: Гимназия „Пейо Яворов” – гр. Петрич”- Подобект 1 – Основна сграда и Подобект 2 – Дворно пространство.ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2018/03/07006„ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/02/12005-„ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ОБЩИНСКИ ПЪТ BLG 2177 КЪРНАЛОВО – ДРЕНОВО: УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕН УЧАСТЪК ПРИ КМ 8+020 ДО КМ 8+120 “СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/01/23004„Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР по проект „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство в училища и детски градини в гр. Петрич“ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2017/12/28003-Проектиране във фаза „Работен проект за обект Реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на с.Първомай, община ПетричСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2017/11/16002-Ежедневна доставка на хляб и периодични доставки на хранителни продукти и изделия за нуждите на ДДЛРГ „ПЕТЪР ДИМИТРОВ“ – с. Първомай, ЦНСТДМУ – с. Първомай, ДСП, гр. Петрич и Обществена трапезария, гр. Петрич“ по обособени позицииДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2017/11/13001- Изпълнение на услуги, свързани с изготвяне на оценка за съответствие на инвест. проекти и упражняване на строит. надзор, вкл. контрол на количествата, качеството и съответствието -в р.VI.3.ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ