044–Пазарна консултация във връзка с проектно предложение с наименование „Обновяване на площи за широко обществено ползване в село Кърналово и село Коларово, община Петрич“,

Дата и час на публикуване: 26/6/18 4:28 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1806044
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Активна
Наименование: Общинска администрация - Петрич подготвя проектно предложение с наименование „Обновяване на площи за широко обществено ползване в село Кърналово и село Коларово, община Петрич“, с което да кандидатства за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Съгласно Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. на Министерство на земеделието и храните, за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.)
Описание: Defaul Value

Линк към преписката в АОП: Линк

Краен срок за подаване на оферти: 3/7/18 5:00 pm


 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
pdfks_Коларово26.06.2018 16:41 449 kB
zipks_Коларово26.06.2018 16:41 18 kB
pdfКС-Кърналово26.06.2018 16:41 593 kB
zipКС-Кърналово26.06.2018 16:41 21 kB
pdfоферта26.06.2018 16:41 83 kB
pdfУказания26.06.2018 16:41 76 kB
pdfРешение09.07.2018 17:01 144 kB