043-Пазарна консултация във връзка с проектно предложение с наименование „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище “Св. Паисий Хилендарски”, с. Първомай, община Петрич“

Дата и час на публикуване: 26/6/18 2:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1806043
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Активна
Наименование: Общинска администрация - Петрич подготвя проектно предложение с наименование „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище "Св. Паисий Хилендарски", с. Първомай, община Петрич“, с което да кандидатства за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Съгласно Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. на Министерство на земеделието и храните, за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.),


Линк към преписката в АОП: Линк

Краен срок за подаване на оферти: 3/7/18 5:00 pm


 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
pdfKS_Parvomai26.06.2018 14:47 699 kB
zipKS_Parvomai26.06.2018 14:47 15 kB
docxObrazec_Oferta_fiz_salon26.06.2018 14:47 21 kB
pdfОбразец оферта26.06.2018 14:47 88 kB
pdfУказания26.06.2018 14:47 79 kB
pdfрешение09.07.2018 14:23 144 kB