Публикуване на ГФО в електронен регистър на www.info-m.eu

Срокове за публикуване на ГФО през 2024 г:

  • за ЮЛ без дейност –  30.06.2024
  • за ЮЛ с дейност – 30.09.2024

Предлагаме Ви услугата – публикация на ГФО (годишни финансови отчети) в ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР

Цена: 51.60 лв (с вкл.ДДС) на на комплект документи за 1 бр.юридическо лице

без значение на носителя на информацията – хартиен или електронен, без значение обема на документацията

Съгласно изискванията на ЗС , чл. 38 останалите предприятия подлежат на задължителна публикация на ГФО чрез икономическо издание или чрез интернет

Наименование на услугата: публикуване на ГФО 2023 в специализиран електронен регистър

Касае субекти по БУЛСТАТ*:

#ДЗЗД #фондация #сдружение #клон на чуждестранно лице #адвокатско дружество #нотариално дружество #училищно настоятелство #читалище #църковно настоятелство #взаимоспомагателна каса

*с изключение на юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза  по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както  и тези от гореспоменатите, регистрирани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Правно основание на задължението: Закон за счетоводството

  • чл.38, ал.(9), т.2, б) – за субекти без дейност –  30.06.2024
  • чл.38, ал.(1), т.3 – за субекти с дейност – 30.09.2024

Условия: субектът да е активен (незакрит), независимо от това дали има дейност за отчетния период

Какво предлагаме: Експресна публикация на отчетите в регистъра на info-m.eu и съхранение съгласно ЗС

Колко струва: 51.60 лв с ддс

Как да публикувам: изпратете отчета на [email protected] или на ОНЛАЙН ФОРМАТА ТУК

Какви са санкциите: Съгласно ЗС,Чл. 74. (1) (Доп. – ДВ, бр. 95 от 2016 г.) Който е задължен и не публикува финансов отчет в сроковете по чл. 38, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Нашите предимства:

  • експресна публикация (до 2 часа от получаването на отчета);
  • персонален уникален линк на отчета в регистъра, лесно откриваем;
  • удостоверение за публикацията;
  • свободен неплатен достъп до данните 24/7, съгласно изискванията на ЗС;
  • отложено плащане – до 14 дни след издадена фактура;

За плащане на услугата:

Титуляр: ИНФО-М ООД

IBAN: BG74FINV91501016448699

Основание за плащане: Публикуване на ГФО + {булстат}

Scroll to top