Публикуване на ГФО в електронен регистър на www.info-m.eu

Предлагаме Ви услугата – публикация на ГФО (годишни финансови отчети) в ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР

Цена: 36 лв (с вкл.ДДС) на на комплект документи за 1 бр.юридическо лице

без значение на носителя на информацията – хартиен или електронен, без значение обема на документацията

Съгласно изискванията на ЗС , чл. 38, ал.1 , т.3 . и  във връзка с ал. 11 от същия  член останалите предприятия подлежат на задължителна публикация на ГФО чрез икономическо издание или чрез интернет, в срок до 30 юни на следващата година.

Наименование на услугата: публикуване на ГФО 2018 в специализиран електронен регистър

Касае субекти по БУЛСТАТ*:

#ДЗЗД #фондация #сдружение #клон на чуждестранно лице #адвокатско дружество #нотариално дружество #училищно настоятелство #читалище #църковно настоятелство #взаимоспомагателна каса

*с изключение на юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза  по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Правно основание на задължението: Закон за счетоводството, в сила от 1.01.2017 г., чл.38, ал.(1), т.3

Условия: субектът да е активен (незакрит), независимо от това дали има дейност за отчетния период

Какво предлагаме: Експресна публикация на отчетите в регистъра на info-m.eu и съхранение съгласно ЗС

Колко струва: 36 лв с ддс

Как да публикувам: изпратете отчета на office@info-m.eu или на ОНЛАЙН ФОРМАТА ТУК

Какви са санкциите: Съгласно ЗС,Чл. 74. (1) (Доп. – ДВ, бр. 95 от 2016 г.) Който е задължен и не публикува финансов отчет в сроковете по чл. 38, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Нашите предимства:

  • експресна публикация (до 2 часа от получаването на отчета);
  • персонален уникален линк на отчета в регистъра, лесно откриваем;
  • удостоверение за публикацията;
  • свободен неплатен достъп до данните 24/7, съгласно изискванията на ЗС;
  • отложено плащане – до 14 дни след издадена фактура;

За плащане на услугата:

Титуляр: ИНФО-М ООД

IBAN: BG74FINV91501016448699

Основание за плащане: Публикуване на ГФО + {булстат}