064-„Извършване на дезинсекция, дератизация и дезакаризация в обекти и площи на територията на община Петрич“.

Дата и час на публикуване: 25/1/19 2:15 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1901064
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: „Извършване на дезинсекция, дератизация и дезакаризация в обекти и площи на територията на община Петрич“.
Описание: Настоящата обществена поръчка включва дейности по дезинсекция, дератизация и дезакаризация в обекти и площи на територията на община Петрич /паркове, гробищни паркове, сметища, места за отдих, зелени площи в детски заведения, социални комплекси, детски площадки и училища, канализационни мрежи, колекторни шахти/. Поръчката има за цел да намали числеността на преносители и причинители на вредни организми до степен, безопасна за здравето на населението на община Петрич.
Номер на преписка в АОП: 9085156
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 70000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 1/2/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 4/2/19 10:00 am

 

063-Упражняване на авторски надзор, при извършване на строителни и монтажни работи за РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МУЗЕЙ В УПИ XLIV 603.1710, КВ. 53, ГР.ПЕТРИЧ

Дата и час на публикуване: 9/1/19 4:33 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1901063
Вид на процедурата: Покана до определени лица
Статус: Възложена
Наименование: Упражняване на авторски надзор, при извършване на строителни и монтажни работи за РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МУЗЕЙ В УПИ XLIV 603.1710, КВ. 53, ГР.ПЕТРИЧ
Описание: Упражняване на авторски надзор, при извършване на строителни и монтажни работи за РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МУЗЕЙ В УПИ XLIV 603.1710, КВ. 53, ГР.ПЕТРИЧ. Упражняването на авторски надзор съгласно чл. 162 от ЗУТ е по всички части на проекта по време на строителството до въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на Разрешение за ползване.

Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 14000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 17/1/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 18/1/19 2:00 pm

 

062-„Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Довеждащ водопровод обслужващ с.Михнево и с.Кърналово, Община Петрич и подмяна на амортизирани участъци от съществуващата водопреносна мрежа в с. Кърналово, Община Петрич“

Дата и час на публикуване: 9/1/19 2:26 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1901062
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Прекратена
Наименование: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Довеждащ водопровод обслужващ с.Михнево и с.Кърналово, Община Петрич и подмяна на амортизирани участъци от съществуващата водопреносна мрежа в с. Кърналово, Община Петрич“
Описание: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Довеждащ водопровод обслужващ с.Михнево и с.Кърналово, Община Петрич и подмяна на амортизирани участъци от съществуващата водопреносна мрежа в с. Кърналово, Община Петрич“ - Довеждащ водопровод обслужващ с.Михнево и с.Кърналово от сондажни кладенци до помпена станция и резервоар - с дължина L= 3828 m; - Подмяна на амортизирани участъци от съществуваща водопроводна мрежа с.Кърналово - с дължина L= 3370 m; - Изграждане на експлоатационен сондаж за вода намиращ се в района на гр.Петрич за водоснабдяване на с.Михнево и с.Кърналово – 1 бр.
Номер на преписка в АОП: 00212-2019-0001
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 1643000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 11/2/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 12/2/19 11:00 am