048-„Упражняване на независим строителен надзор при изграждане чрез инженеринг на Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст / с идентификатор 56126.602.1035 в УПИ III, кв. 143, гр. Петрич”

Дата и час на публикуване: 18/7/18 3:24 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1807048
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Възложена
Наименование: „Упражняване на независим строителен надзор при изграждане чрез инженеринг на Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст / с идентификатор 56126.602.1035 в УПИ III, кв. 143, гр. Петрич”
Описание: Предметът на обществената поръчка включва следните дейности: 1. Оценка за съответствие на инвестиционните проекти- следва да се извърши като комплексен доклад за съответствие със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-6 и ал. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. 2.Извършени услуги, свързани с осъществяване на строителен надзор на обекта, включващ: 2.1. Изпълнение на консултантски услуги по упражняване на строителен надзор по време на строителството на обектите, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл. осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 2.2. Изготвяне на окончателен доклад до възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни работи за обекта/строежа, за който изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на строителството; 2.3. Актуализация/съставяне на технически паспорт на обекта/строежа, за който е упражнил строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 176б, ал. 1 от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от МРРБ (обн., ДВ, бр. 7/2007 г.).Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект/строеж, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж. Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка, е подробно описана и регламентирана в Техническите спецификации, неразделна част от документацията за обществена поръчка.
Номер на преписка в АОП: 00212-2018-0021
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 8333.33 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 2/8/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 3/8/18 10:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
docdogovor18.07.2018 15:38 247 kB
docxobr.118.07.2018 15:38 16 kB
docobr.218.07.2018 15:38 207 kB
docobr.318.07.2018 15:38 79 kB
docobr.418.07.2018 15:38 81 kB
docobr.518.07.2018 15:38 77 kB
docobr.618.07.2018 15:38 77 kB
docobr.718.07.2018 15:38 81 kB
docobr.818.07.2018 15:38 87 kB
docobr.918.07.2018 15:38 87 kB
docobr.1018.07.2018 15:38 78 kB
docPOKANA18.07.2018 15:38 235 kB
docTEHNICHESKA18.07.2018 15:38 125 kB
pdfдоговор-проект18.07.2018 15:38 2 MB
pdfпокана с образци18.07.2018 15:38 3 MB
pdfрешение18.07.2018 15:38 432 kB
pdfтехнически изисквания18.07.2018 15:38 574 kB
pdfДоклад08.08.2018 10:42 204 kB
pdfПротокол №108.08.2018 10:42 259 kB
pdfРешение08.08.2018 10:42 105 kB
pdfобявление за възложена поръчка20.09.2018 13:08 639 kB
pdfТехническо предложение20.09.2018 13:08 3 MB
pdfЦеново предложение20.09.2018 13:08 140 kB
pdfдоговор20.09.2018 13:52 2 MB