047-„Изпълнение на услуга, свързана с упражняване на строителен надзор, изготвяне на технически паспорт, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на СМР по проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МУЗЕЙ В УПИ XLIV 603.1710, КВ. 53, ГР. ПЕТРИЧ“

Дата и час на публикуване: 20/7/18 11:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1807047
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Възложена
Наименование: „Изпълнение на услуга, свързана с упражняване на строителен надзор, изготвяне на технически паспорт, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на СМР по проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МУЗЕЙ В УПИ XLIV 603.1710, КВ. 53, ГР. ПЕТРИЧ“
Описание: Предметът на настоящата обществена обхваща следните дейности: 1.Упражняване на строителен надзор по време на извършване на строително – монтажни работи на обект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МУЗЕЙ В УПИ XLIV 603.1710, КВ. 53, ГР. ПЕТРИЧ“ в рамките на задължителния обхват, посочен изрично в чл. 168 от ЗУТ. 2.Изготвяне на Технически паспорт на обекта, предмет на стоително-монтажните работи, съгласно Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите. Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат, са подробно описани в Техническата спецификация – част от документацията. Разгъната застроена площ на сградата от 1 846,66 кв.м. /хиляда осемстотин четиридесет и шест и 0,66 квадратни метра/. Към датата на откриване на процедурата е издадено Разрешение за строеж № 68/04.07.2018г. от гл.архитект на Община Петрич на база изготвен и одобрен Доклад оценка на съответствието на инвестиционните проекти изготвено от консултант - независим строителен надзор и Заповед №15/16.07.2018 г. на Кмета на Община Петрич.
Номер на преписка в АОП: 00212-2018-0020
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 28129.31 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 21/8/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 22/8/18 11:00 am

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
pdfдокументация20.07.2018 11:06 2 MB
pdfметодика20.07.2018 11:06 294 kB
pdfобразци към документация20.07.2018 11:06 4 MB
pdfобявление20.07.2018 11:06 928 kB
pdfрешение20.07.2018 11:06 469 kB
doc1 Документация_надзор20.07.2018 11:06 684 kB
docx2 Техническа спецификация20.07.2018 11:06 106 kB
docDogovor20.07.2018 11:06 243 kB
docxметодика20.07.2018 11:06 49 kB
docобр. 320.07.2018 11:06 90 kB
docобр. 420.07.2018 11:06 86 kB
docобр. 520.07.2018 11:06 87 kB
docобр. 620.07.2018 11:06 93 kB
docобр. 720.07.2018 11:06 97 kB
docобр. 820.07.2018 11:06 89 kB
docобр.120.07.2018 11:06 206 kB
docобр.220.07.2018 11:06 88 kB
zipespd-request20.07.2018 14:24 85 kB
docЕЕДОП - съобщение20.07.2018 14:24 28 kB
pdfПротокол №213.09.2018 15:51 311 kB
jpgОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ05.12.2018 14:25 468 kB
pdfДоклад11.03.2019 16:46 2 MB
pdfПротокол №111.03.2019 16:46 221 kB
pdfПротокол №311.03.2019 16:46 1 MB
pdfПротокол №411.03.2019 16:46 404 kB
pdfРешение11.03.2019 16:46 125 kB
pdfДОГОВОР03.06.2019 15:00 20 MB
pdfобявление за възложена поръчка03.06.2019 15:00 618 kB
pdfПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА03.06.2019 15:00 53 MB
pdfЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ03.06.2019 15:00 1 MB