055-„УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ПЪРВОМАЙ, ОБЩ. ПЕТРИЧ”

Дата и час на публикуване: 3/9/18 2:34 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1809055
Вид на процедурата: Покана до определени лица
Статус: Активна
Наименование: „УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ПЪРВОМАЙ, ОБЩ. ПЕТРИЧ”
Описание: Избраният изпълнител на услуга с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ПЪРВОМАЙ, ОБЩ. ПЕТРИЧ”, следва да изпълни следното: - Дейностите, предмет на договора, се осъществяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължително чрез физическите лица – проектанти на отделните части. - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни дейностите, предмет на договора, в съответствие с изискванията на действащото в Република България законодателство, в това число Закона за устройство на територията и останалите законови и подзаконови нормативни актове, регулиращи строителството. - Изпълнението на дейностите по договора включва осъществяване на авторски надзор при строителството на обекта от проектантите по всички проектни части и свързаните с дейността услуги при обоснована необходимост - преработки на проекта, консултации, изготвяне на чертежи, участие в срещи и приемателна комисия.

Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 29900 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 10/9/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 11/9/18 10:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
docпокана и приложения03.09.2018 14:29 283 kB
pdfпокана по чл. 191, ал.1,т.2 от ЗОП03.09.2018 14:29 3 MB
docxСтандартизиран образец на договор03.09.2018 14:29 45 kB
pdfProtokol26.10.2018 16:05 258 kB
pdfДоговор06.11.2018 10:42 1 MB
pdfТехническо предложение06.11.2018 10:42 321 kB
pdfЦеново предложение06.11.2018 10:42 74 kB