056-„Доставка, монтаж/инсталиране, изграждане на локална оптична свързаност на техника за видеонаблюдение на територията на Община Петрич и доставка и монтаж/инсталиране на допълнително оборудване за нуждите на центъра за видеонаблюдение“

Дата и час на публикуване: 16/10/18 3:44 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1810056
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: „Доставка, монтаж/инсталиране, изграждане на локална оптична свързаност на техника за видеонаблюдение на територията на Община Петрич и доставка и монтаж/инсталиране на допълнително оборудване за нуждите на центъра за видеонаблюдение“
Описание: Обект на настоящата поръчка е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, на доставка на 50(петдест) обзорни видеокамери, 2 (два) броя мрежови видеорекордери (32 тридесет и два канални), 3 (три) броя монитори и 1(един) брой UPS устройство. Доставка на допълнително оборудване за центъра за видеонаблюдение: Комуникационен шкаф 24U със самостоятелна вентилация. 48 портов комутатор, ODF 48 port и всичко необходимо за него, 2 бр. 16 портови захранващи шасита за медия конвертори, 2 броя рафт – тава, 2 броя защитени разклонители за шкаф, 2 бр. аранжиращи панели, 3 бр. HDMI кабела по 15 м, всички необходими крепежни елементи, маршрутизатор 16 порта 1 Gbit/s второ ниво. Монтиране на 3 допълнителни видео дисплей В предмета на поръчката се включва също така и монтаж/инсталиране на гореописаната техника на посочените в настоящата спецификация локации, изграждане на локална оптична свързаност на доставената техника и свързването им съществуваща локална свързаност към Центъра за видеонаблюдение.
Номер на преписка в АОП: ID 9081970
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 50000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 23/10/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 24/10/18 10:00 am

 

Прикачени документи

# File Date added File size
1 doc Документация 16/10/2018 15:37 300 KB
2 pdf документация 16/10/2018 15:37 2 MB
3 pdf обява 16/10/2018 15:37 329 KB
4 doc Техническа спецификация 16/10/2018 15:37 80 KB
5 pdf Протокол №1 29/10/2018 16:46 331 KB
6 pdf Протокол №2 07/11/2018 15:02 364 KB
7 zip Договор 06/12/2018 16:14 545 KB