054-„Ремонт на помещения за нуждите на проект „Общинско социално предприятие „Петрички следи” – социално включване с възраждане на традиции”, реализиращ се по Процедура BG05M9PO001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Дата и час на публикуване: 17/8/18 4:31 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1808054
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: „Ремонт на помещения за нуждите на проект „Общинско социално предприятие „Петрички следи” - социално включване с възраждане на традиции”, реализиращ се по Процедура BG05M9PO001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Описание: Предвижда се изпълнение на ремонтни работи по два подобекта: Ремонт на помещение за Общинско социално предприятие „Петрички следи”, намиращо се в гр. Петрич, на ул. „Рокфелер” № 54-56, пл. № 1555, в сграда с идентификатор 56126.603.1555.12, на ниво 0; Ремонт на търговско помещение (павилион), намиращо се в гр. Петрич, в сградата на читалище „Братя Миладинови”, ул. "Александър Стамболийски" №9. Основната цел от изпълнението на поръчката е обособяване на помещения за нуждите на проект „Общинско социално предприятие „Петрички следи” - социално включване с възраждане на традиции”, реализиращ се по Процедура BG05M9PO001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, което да допринесе за създаване на добри условия за функциониране на предприятието, изпълнение на нормативните изисквания за осигуряване на подходяща работна и достъпна среда. Отделните видове строително-монтажни работи са посочени в приложената Техническа спицификация.
Номер на преписка в АОП: ID 9079802
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 20083.33 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 7/9/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 10/9/18 11:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
xlskss17.08.2018 16:32 59 kB
docОбява17.08.2018 16:32 113 kB
pdfобява17.08.2018 16:32 318 kB
docПроект на договор17.08.2018 16:32 152 kB
docТехническа спецификация17.08.2018 16:32 262 kB
pdfТехническа спецификация17.08.2018 16:32 1 MB
docУказания17.08.2018 16:32 347 kB
pdfУказания17.08.2018 16:32 3 MB
pdfинформация за удължаване на първоначалния срок03.09.2018 17:14 111 kB
pdfПротокол17.09.2018 16:52 812 kB
zipдоговор02.10.2018 13:45 21 MB