080″Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, при извършване на „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, община Петрич”

Дата и час на публикуване: 1/7/19 1:29 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1901080
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Възложена
Наименование: "Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, при извършване на „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, община Петрич"
Описание: В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши качественото и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности: Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане в експлоатация на строежите – предмет на поръчката в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и другите относими нормативни документи; Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба; Упражняване на контрол върху кадастралното заснемане на строежите от Изпълнителите по Договорите за строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверения от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверенията по чл. 54а от ЗКИР; Изготвяне на Окончателен доклад за всеки от строежите съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и §3 на ДР от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Технически паспорт за всеки от строежите съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите и Отчет за изпълнение на Плана за управление на строителните отпадъци за всеки от строежите съгласно приложение № 6 от Наредба от 05.12.2017 г. за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали; Управление на процесите на въвеждане в експлоатация на строежите до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежите – предмет на поръчката; Изготвяне и представяне на Възложителя на Доклади при откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама, Доклади и становища при поискване от Възложителя; Изготвяне и представяне на Възложителя на Окончателен отчет за изпълнението на поръчката след получаване на Удостоверения за въвеждане в експлоатация на всички строежи, включени в предмета на поръчката; Управление на процесите по отстраняване на дефекти на строежите в гаранционните срокове съгласно Наредба № 2 за от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба и правилата на Програма за развитието на селските райони 2014 – 2020 г. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството.
Номер на преписка в АОП: 00212-2019-0014
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 7400 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 5/8/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 6/8/19 2:00 pm

 

Прикачени документи

# File Date added File size
1 pdf обявление за поръчка 01/07/2019 13:20 987 KB
2 pdf решение за откриване на процедура 01/07/2019 13:20 441 KB
3 pdf Документация 03/07/2019 11:39 4 MB
4 pdf Образци на документи 03/07/2019 11:39 5 MB
5 pdf Проект Договор 03/07/2019 11:39 2 MB
6 pdf Техническа спецификация 03/07/2019 11:39 658 KB
7 doc Obrazec 2 ESPD 03/07/2019 11:40 239 KB
8 doc Договор-проект 03/07/2019 11:40 246 KB
9 doc Документация 03/07/2019 11:40 353 KB
10 doc Приложение № 3 -Образци 03/07/2019 11:40 66 KB
11 doc Техническа спецификация 03/07/2019 11:40 100 KB
12 zip espd-request 03/07/2019 11:40 101 KB
13 pdf Решение за одобряване за изменение. 12/07/2019 10:44 253 KB
14 pdf Съобщение за отваряне на ценовите предложения 22/08/2019 13:30 52 KB
15 pdf доклад по чл60,ал.1 ППЗОП 28/08/2019 15:44 209 KB
16 pdf Протокол №1 28/08/2019 15:44 609 KB
17 pdf Протокол №2 28/08/2019 15:44 208 KB
18 pdf решение за определяне на изпълнител 28/08/2019 15:44 149 KB
19 zip договор с приложения 11/10/2019 14:50 12 MB
20 pdf обявление за възложена поръчка 11/10/2019 14:50 702 KB