101„Текущо поддържане и осигуряване на безопасност на уличната и пътна мрежа на Община Петрич“ по обособени позиции: Обособена позиция № 2: Възстановяване, опресняване, изтриване на стара и полагане на нова хоризонтална пътна маркировка на територията на община Петрич, 120 броя паркоместа, сини с надпис “Инвалид” и 1800 броя паркоместа в „Синя зона“

 

079″Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, при извършване на „Строително – монтажни работи за изграждане на физкултурен салон към Средно училище “Св. Паисий Хилендарски”, с. Първомай, община Петрич”

078„Доставка на техника за разделно събиране и транспортиране на биоразградими (зелени) битови отпадъци по проект: „Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за община Петрич“, финансиран по ОП“Околна среда“ 2014-2020 г.с две обособени позиции:Обособена позиция 1: „Доставка на контейнери за разделно събиране на биоразградими (зелени) битови отпадъци.“ , Обособена позиция 2: „Доставка на специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване на биоразградими (зелени) битови отпадъци “

 

081″ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ С ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ ПО ДОГОВОР ЗА „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО) ЗА АВАРИЙНО БЕТОНИРАНЕ НА ВОДООТВЕЖДАЩ КАНАЛ /ДЕРЕ/, МИНАВАЩ ПРЕЗ СРЕДАТА НА С. МАРИКОСТИНОВО, ОБЩИНА ПЕТРИЧ”

077Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, Община Петрич по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Реконструкция и рехабилитация на улица „Хоризонт“ с. Първомай, Община Петрич и тротоари към улицата; Обособена позиция № 2 – Реконструкция и рехабилитация на улица „Опълченска“ с. Първомай, Община Петрич и тротоари към улицата; Обособена позиция № 3 – Реконструкция и рехабилитация на улица „Яне Сандански“ с. Първомай, Община Петрич и тротоари към улицата“.

 

072Извършване на строително – ремонтни работи в обекти от образователната, социалната и културната инфраструктура на Община Петрич по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Ремонт обекти от образователната инфраструктура; Обособена позиция № 2 – Ремонт на помещение за клуб на пенсионера с. Кърналово; Обособена позиция № 3 – Ремонт обекти от културната инфраструктура; Обособена позиция № 4 – Детски градини – доставка и монтаж на съоръжения за игра

 

071Благоустрояване на обекти публична общинска собственост в Община Петрич по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Благоустрояване улица в с. Тополница; Обособена позиция № 2 – Благоустрояване улици в с. Кулата и Генерал Тодоров; Обособена позиция № 3 – Благоустрояване улици в с. Кърналово; Обособена позиция № 4 – Благоустрояване улици в с. Михнево и с. Старчево; Обособена позиция № 5 – Благоустрояване улици в селата Самуилово, Скрът и Габрене; Обособена позиция № 6 – Благоустрояване улици в гр. Петрич

 

027„Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич – допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)”

 

026„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: “Реконструкция на водопровод в кв. “Дълбошница”, гр. Петрич – I етап (Гл.кл. I, Гл.кл. III, кл. 1÷6, кл. 19, 21, кл. 26÷30, кл. 35 ÷ 38)” и II етап (Гл.кл.II, кл.7÷18, кл. 22 ÷25, кл.33, кл. 40, кл. 16А и кл. 16Б)”

 

024„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, при извършване на строителни и монтажни работи за рехабилитация и реконструкция в отделни участъци на път: • BLG 1166 (III – 198, Петрич – Първомай) – Коларово – Ключ – Габрене – III – 198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037.634 • BLG 1166 (III – 198, Петрич – Първомай) – Коларово – Ключ – Габрене – III – 198, община Петрич, в участък с. Скрът – с. Габрене от км 0+000 до км. 0+748,84 • BLG 3164 (III – 198) – Петрич – Беласица – Коларово, община Петрич, ведно с връзки с пътища BLG 1166 и III – 198 от км 0+000 до км 3+100 • BLG 2175 (III – 198, Първомай – Струмешница) – Боровичене – Гега – мах. Баскалци, община Петрич, в участъка с. Гега – с. Чурилово

 

020„Избор на консултант за управление на проект: „Реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в община Петрич, включително съоръженията и принадлежностите към тях“, при условията на безвъзмедно финансиране по подмярка 7.2 на ПРСР.”

019„Упражняване на авторски надзор, при извършване на строителни и монтажни работи за рехабилитация и реконструкция в отделни участъци на път: • BLG 1166 (III – 198, Петрич – Първомай) – Коларово – Ключ – Габрене – III – 198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037.634 • BLG 1166 (III – 198, Петрич – Първомай) – Коларово – Ключ – Габрене – III – 198, община Петрич, в участък с. Скрът – с. Габрене от км 0+000 до км. 0+748,84 • BLG 3164 (III – 198) – Петрич – Беласица – Коларово, община Петрич, ведно с връзки с пътища BLG 1166 и III – 198 от км 0+000 до км 3+100 • BLG 2175 (III – 198, Първомай – Струмешница) – Боровичене – Гега – мах. Баскалци, община Петрич, в участъка с. Гега – с. Чурилово

017Доставка на автомобилни горива (дизелово моторно гориво и автомобилен бензин А95Н) чрез картово зареждане на служебните автомобили на Общинска администрация на Община Петрич и гориво за отопление с код по CPV 09135100-5 за ДДЛРГ “Петър Димитров” с. Първомай и за ЦНСТДМУ – с. Първомай по три обособени позиции

013 “Изпълнение на строително-монтажни работи по проект “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич” по три обособени позиции”

Техническа документация, качена на 30.03.2018 в 16:44 часа ЦОП-технически проекти-1.zip ЦОП-технически проекти-2.zip ЦНСТ-технически проекти-1.zip ЦНСТ-технически проекти-2.zip ДЦДУ -технически проекти-1.zip ДЦДУ -технически проекти-2.zip  

011Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Петрич

007Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство в училища и детски градини в гр. Петрич“, осъществяван по ОПРР 2014-2020 – “Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1293 по ККР на гр. Петрич: Гимназия „Пейо Яворов” – гр. Петрич”- Подобект 1 – Основна сграда и Подобект 2 – Дворно пространство.

002-Ежедневна доставка на хляб и периодични доставки на хранителни продукти и изделия за нуждите на ДДЛРГ „ПЕТЪР ДИМИТРОВ“ – с. Първомай, ЦНСТДМУ – с. Първомай, ДСП, гр. Петрич и Обществена трапезария, гр. Петрич“ по обособени позиции

Прикачени документи: Решение                                                                          2017-11-16 14:30:35 Покана.doc                                                                      2017-11-16 14:30:35 Покана                                                                             2017-11-16 14:30:35

001- Изпълнение на услуги, свързани с изготвяне на оценка за съответствие на инвест. проекти и упражняване на строит. надзор, вкл. контрол на количествата, качеството и съответствието -в р.VI.3.

Прикачени документи: Решение                                                                          2017-11-13 15:02:25 Обявление                                                                      2017-11-13 15:02:25 Документация.pdf                                                         2017-11-13 16:12:09 Документация.doc                                                        2017-11-13 16:10:16 Техническа спецификация.doc                                   2017-11-13 16:10:16 Договор.doc                                                                    2017-11-13 16:10:16 Образец-1                                                                       2017-11-13 16:10:16 Образец-2                                                                       2017-11-13 16:10:16 Образец-3                                                                       2017-11-13 16:10:16 Образец-4                                                                       2017-11-13 16:10:16 Образец-5                                                                       2017-11-13 16:10:16 Образец-6                                                                       2017-11-13 16:10:16 Образец-7                                                                       2017-11-13 16:10:16 Образец-8                                                                       2017-11-13 16:10:16 Образец-9                                                                       2017-11-13 16:10:16 Документация                                               … Read more