079″Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, при извършване на „Строително – монтажни работи за изграждане на физкултурен салон към Средно училище “Св. Паисий Хилендарски”, с. Първомай, община Петрич”

Дата и час на публикуване: 1/7/19 1:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1907079
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Възложена
Наименование: "Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, при извършване на „Строително - монтажни работи за изграждане на физкултурен салон към Средно училище "Св. Паисий Хилендарски", с. Първомай, община Петрич"
Описание: В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши качественото и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности: Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на поръчката в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и другите относими нормативни документи; Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба; Упражняване на контрол върху кадастралното заснемане на строежа от Изпълнителя по Договора за строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от ЗКИР; Изготвяне на Окончателен доклад за строежа съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и §3 на ДР от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите и Отчет за изпълнение на Плана за управление на строителните отпадъци съгласно приложение № 6 от Наредба от 05.12.2017 г. за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали; Управление на процесите на въвеждане в експлоатация на строежа до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на поръчката; Изготвяне и представяне на Възложителя на Доклади при откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама, Доклади и становища при поискване от Възложителя; Изготвяне и представяне на Възложителя на Окончателен отчет за изпълнението на поръчката след получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа; Управление на процесите по отстраняване на дефекти на строежа в гаранционните срокове съгласно Наредба № 2 за от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба и правилата на Програма за развитието на селските райони 2014 – 2020 г. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството.
Номер на преписка в АОП: 00212-2019-0013
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 9000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 5/8/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 6/8/19 10:00 am

Прикачени документи

# File Date added File size
1 pdf обявление за поръчка 01/07/2019 13:01 1 MB
2 pdf решение за откриване на процедура 01/07/2019 13:01 464 KB
3 pdf Документация 03/07/2019 10:50 4 MB
4 pdf Образци на документи 03/07/2019 10:50 5 MB
5 pdf Проект Договор 03/07/2019 10:50 3 MB
6 pdf Техническа спецификация 03/07/2019 10:50 443 KB
7 doc Obrazec 2 ESPD 03/07/2019 10:51 239 KB
8 doc Договор-проект 03/07/2019 10:51 244 KB
9 doc Документация 03/07/2019 10:51 355 KB
10 doc Приложение № 3 -Образци 03/07/2019 10:51 110 KB
11 doc Техническа спецификация 03/07/2019 10:51 56 KB
12 zip espd-request 03/07/2019 10:51 101 KB
13 pdf Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 12/07/2019 11:06 270 KB
14 pdf Разяснение -17.07.2019г. 17/07/2019 16:55 68 KB
15 pdf Протокол №1 08/08/2019 11:13 1 MB
16 pdf Съобщение за отваряне на ценовите предложения 22/08/2019 13:23 45 KB
17 pdf Доклад за резултатите от работата на комисията 30/08/2019 14:06 154 KB
18 pdf Протокол № 2 30/08/2019 14:06 733 KB
19 pdf Протокол №3 30/08/2019 14:06 278 KB
20 pdf решение за определяне на изпълнител 30/08/2019 14:06 111 KB
21 pdf Решение 15/10/2019 15:46 243 KB
22 pdf обявление за възложена поръчка 18/11/2019 11:24 648 KB
23 pdf договор за изпълнение 18/11/2019 11:24 2 MB
24 pdf Техническо предложение 18/11/2019 11:24 6 MB
25 pdf Ценово предложение 18/11/2019 11:24 103 KB
26 pdf Списък на персонала и гаранция за изпълнение 18/11/2019 11:24 411 KB