091„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Ограда на УПИ XLIV, кв.53 – отреден за градски парк”, гр. Петрич“

Дата и час на публикуване: 27/1/20 2:36 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2001091
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Ограда на УПИ XLIV, кв.53 – отреден за градски парк”, гр. Петрич“
Описание: В изпълнение на Договора за инженеринг се предвижда Изпълнителят по Договора да извърши следните дейности: Геодезическо заснемане на прилежащия терен; Допълнителни проучвания при необходимост; Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект за обекта, в обхват и със съдържание съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, законовите и подзаконовите нормативни актове на Република България и в съответствие с изискванията на Възложителя; Извършване на всички необходими дейности по съгласуване на инвестиционния проект с Възложителя, централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества, от името на Възложителя; Отразяване на направените препоръки и забележки в хода на провеждане на съгласувателните процедури с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества, в инвестиционния проект; Получаване на всички необходими становища и разрешения, необходими за извършване на неговата работа, съгласно българското законодателство; Законосъобразно, качествено и срочно започване, изпълнение и завършване на строителството, включително доставка на строителни продукти, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническата спецификация и инвестиционния проект, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, всички други действащи нормативни документи и Договора за обществената поръчка; Своевременно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ; Съхраняване и предоставяне при поискване от останалите участници в строителството или от контролен орган на строителните книжа, заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 от ЗУТ, актовете и протоколите, съставени по време на строителството, и друга техническа документация по изпълнението на строежа; Авторски надзор по време на строителството в обем и със съдържание съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни документи по прилагането му; Изготвяне на екзекутивна документация съгласно чл. 175 от Закона за устройство на територията и кадастрални заснемания на обекта в необходимия обхват за изпълнение задълженията на Възложителя, произтичащи от чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър, ако е необходимо; Отстраняване на всички констатирани дефекти в рамките на гаранционния срок; Гаранционно обслужване до изтичане на гаранционния срок; Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба. Работите на строежа включват: Демонтаж и извозване на оградни пана; Разбиване и извозване бетонова ограда; Земни работи; Кофражни работи; Армировъчни работи; Бетонови работи; Доставка и монтаж на ограда от плетена мрежа с изкуствена трева H=2,00м; и дължина L=418,00м, вкл. стълбове, скоби, капачки за стълбове, диагонали, стоманено въже; Доставка и монтаж на ограда от предварително поцинковани и прахово боядисани профили и пана с размери H=1,80м/1,50м и дължина L=288,00м, вкл.оградно пано, ограден стълб, капачета, фиксатори, анкери; Доставка и монтаж на два броя портални врати с приблизителни размери L=6,00м/ H=2,00м; Направа облицовка с оформен камък(гнайс), вкл. доставка и полагане на бетонови шапки с дължина L=288,00м.
Номер на преписка в АОП: ID 9096030
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 232500 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 10/2/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 11/2/20 10:00 am

 

Прикачени документи

# File Date added File size
1 doc Обява №1 27/01/2020 14:36 130 KB
2 pdf Обява №1 27/01/2020 14:36 579 KB
3 doc Договор -проект 27/01/2020 14:38 330 KB
4 pdf Договор-проект 27/01/2020 14:38 2 MB
5 zip ксс 27/01/2020 14:38 6 KB
6 pdf Образци на документи 27/01/2020 14:38 767 KB
7 doc Образци 27/01/2020 14:38 83 KB
8 doc ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 27/01/2020 14:38 88 KB
9 doc Указания за участие 27/01/2020 14:38 184 KB
10 pdf информация за публикуване на обява 27/01/2020 14:52 137 KB
11 pdf Информация за удължаване на първоначалния срок 06/02/2020 17:10 136 KB
12 pdf протокол по чл. 192, ал.4 от ЗОП 11/03/2020 17:04 848 KB
13 pdf Протокол за поправка на явна фактическа грешка 12/03/2020 16:56 112 KB
14 pdf Договор 02/04/2020 13:43 2 MB
15 zip Приложения към Договора 02/04/2020 13:44 7 MB
16 pdf Aneks 1 ot 02.09.20 08/09/2020 15:18 175 KB