112 Местна открита процедура за доставка по PRAG с предмет: “Доставка на модулна система за реакция при кризисни ситуации в Петрич по проект CB006.2.12.132” Реф. № CB006.2.12.132 – LP – Supply 1

Дата и час на публикуване: 12/6/20 10:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 7112
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Активна
Наименование: Местна открита процедура за доставка по PRAG с предмет: “Доставка на модулна система за реакция при кризисни ситуации в Петрич по проект CB006.2.12.132” Реф. № CB006.2.12.132 – LP – Supply 1
Описание: Местна открита процедура за доставка с предмет: “Доставка на модулна система за реакция при кризисни ситуации в Петрич по проект CB006.2.12.132” Реф. № CB006.2.12.132 – LP – Supply 1 Община Петрич възнамерява да възложи договор за доставка с предмет „Доставка на модулна система за реакция при кризисни ситуации в Петрич по проект CB006.2.12.132“ с финансова помощ от Програмата ИНТЕРРЕГ - ИПП ТГС България - Северна Македония, покана за проектни предложения №: 2014TC16I5CB006-2018-2. Тръжното досие е достъпно от Община Петрич, ул. Цар Борис III 24, 2850, Петрич, България и също ще бъде публикувано на уебсайта на възложителя http://petrich.bg и на официалния уебсайт на програмата http://www.ipa-cbc-007.eu/. Крайният срок за подаване на офертите е 16.07.2020 г. до 17:00 часа, местно време. Възможна допълнителна информация или разяснения/въпроси се публикуват на уебсайта на Възложителя http://petrich.bg и на официалния уебсайт на програмата http://www.ipa-cbc-007.eu/ “Supply of module system for reaction at crisis situations in Petrich under project CB006.2.12.132” Ref. No CB006.2.12.132 – LP – Supply 1 Municipality of Petrich intends to award a supply contract for “Supply of module system for reaction at crisis situations in Petrich under project CB006.2.12.132” with financial assistance from the Interreg-IPA CBC Programme Bulgaria – North Macedonia, Call for Proposals No: 2014TC16I5CB006-2018-2.The tender dossier is available from Municipality of Petrich, 24 Tsar Boris III Str., 2850, Petrich, Bulgariaand will also be published on the website of the Contracting authority http://petrich.bg and on the official website of the programmehttp://www.ipa-cbc-007.eu/. The deadline for submission of tenders is16.07.2020 at 17:00 o’clock, local time. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on thewebsite of the Contracting authority http://petrich.bg and on the official website of the programmehttp://www.ipa-cbc-007.eu/.

Линк към преписката в АОП: Линк

Краен срок за подаване на оферти: 16/7/20 5:00 pm


Прикачени документи

# File Date added File size
1 doc c3_summarycn_en_132 12/06/2020 10:12 36 KB
2 zip TD Supply 1 Petrich_132_B3 12/06/2020 10:13 5 MB