Публикуване на ГФО в Търговски регистър

Срокове за 2024 г., съгласно Закон за счетоводството

Предлагаме Ви услугата – публикация на ГФО (годишни финансови отчети) в

Цена: 168.00  лв (с вкл.ДДС) на на комплект документи за 1 бр.юридическо лице

Наименование на услугата: публикуване на ГФО 2023 в Търговския  регистър

Задължени да обявят годишните си отчети в Търговския регистър са всички предприятия, регистрирани по Търговския закон (ТЗ).

Правно основание на задължението: Закон за счетоводството

  • чл.38, ал.(9), т.2, а) – за субекти без дейност – срок 30.06.2024
  • чл.38, ал.(1), т.1 – за субекти с дейност – срок 30.09.2024

Условия: субектът да е активен (незакрит), независимо от това дали има дейност за отчетния период
Условия:  всички предприятия, регистрирани по Търговския закон (ТЗ).

Какво предлагаме: Експресна публикация на отчетите в Търговския регистър съгласно ЗС

Колко струва: 168.00 лв с ддс

Как да публикувам: изпратете отчета на [email protected] или на ОНЛАЙН ФОРМАТА ТУК

Какви са санкциите: Съгласно ЗС,Чл. 74. (1) (Доп. – ДВ, бр. 95 от 2016 г.) Който е задължен и не публикува финансов отчет в сроковете по чл. 38, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Нашите предимства:

  • експресна публикация (до 2 часа от получаването на отчета и приложимите данни)
  • удостоверение за публикацията в ТР , чрез изпращане на № на входящо заявление

За плащане на услугата:

Титуляр: ИНФО-М ООД

IBAN: BG74FINV91501016448699

Основание за плащане: Публикуване на ГФО + {булстат}

3

Scroll to top