Публикуване на ГФО в Търговски регистър

Предлагаме Ви услугата – публикация на ГФО (годишни финансови отчети) в

Цена: 120.00  лв (с вкл.ДДС) на на комплект документи за 1 бр.юридическо лице

Наименование на услугата: публикуване на ГФО 2018 в Търговския  регистър

Задължени да обявят годишните си отчети в Търговския регистър са всички предприятия, регистрирани по Търговския закон (ТЗ).

Правно основание на задължението: Закон за счетоводството, в сила от 1.01.2017 г., чл.38, ал.(1), т.1

Условия:  всички предприятия, регистрирани по Търговския закон (ТЗ). Такива са дружествата с ограничена отговорност (ЕООД, ООД), акционерните дружества (АД), едноличните търговци (ЕТ), командитните дружества (КД) и събирателните дружества (СД)

Какво предлагаме: Експресна публикация на отчетите в регистъра на Търговския закон съгласно ЗС

Колко струва: 120.00 лв с ддс

Как да публикувам: изпратете отчета на office@info-m.eu или на ОНЛАЙН ФОРМАТА ТУК

Какви са санкциите: Съгласно ЗС,Чл. 74. (1) (Доп. – ДВ, бр. 95 от 2016 г.) Който е задължен и не публикува финансов отчет в сроковете по чл. 38, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Нашите предимства:

  • експресна публикация (до 2 часа от получаването на отчета и приложимите данни)
  • удостоверение за публикацията в ТР , чрез изпращане на № на входящо заявление

За плащане на услугата:

Титуляр: ИНФО-М ООД

IBAN: BG74FINV91501016448699

Основание за плащане: Публикуване на ГФО + {булстат}