066- „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Довеждащ водопровод обслужващ с.Михнево и с.Кърналово, Община Петрич и подмяна на амортизирани участъци от съществуващата водопреносна мрежа в с. Кърналово, Община Петрич“

Дата и час на публикуване: 11/2/19 4:15 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1902066
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Възложена
Наименование: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Довеждащ водопровод обслужващ с.Михнево и с.Кърналово, Община Петрич и подмяна на амортизирани участъци от съществуващата водопреносна мрежа в с. Кърналово, Община Петрич“
Описание: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Довеждащ водопровод обслужващ с.Михнево и с.Кърналово, Община Петрич и подмяна на амортизирани участъци от съществуващата водопреносна мрежа в с. Кърналово, Община Петрич“ - Довеждащ водопровод обслужващ с.Михнево и с.Кърналово от сондажни кладенци до помпена станция и резервоар - с дължина L= 3828 m; - Подмяна на амортизирани участъци от съществуваща водопроводна мрежа с.Кърналово - с дължина L= 3370 m; - Изграждане на експлоатационен сондаж за вода намиращ се в района на гр.Петрич за водоснабдяване на с.Михнево и с.Кърналово – 1 бр.
Номер на преписка в АОП: 00212-2019-0002
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 1643000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 18/3/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 19/3/19 11:00 am