014Упражняване на независим строителен надзор във връзка със строително-монтажни работи по проект “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич” по две обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2/4/18 3:27 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1804014
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Частично възложена
Наименование: Упражняване на независим строителен надзор във връзка със строително-монтажни работи по проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич" по две обособени позиции
Описание: " Упражняване на независим строителен надзор във връзка със строително-монтажни работи по проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич" по две обособени позиции“ Обособена позиция 1 – Упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на основен ремонт, преустройство и смяна на предназначението на етаж /с идентификатор 56126.603.1555.12.3/ в УПИ II, кв. 53 в МБАЛ „Рокфелер“ Петрич за изграждане на нов център за обществена подкрепа (ЦОП) и осигуряване на достъп; Основен ремонт, преустройство, реконструкция и смяна предназначение, част от болнично заведение /с идентификатор 56126.603.9959.1 в УПИ ХLII, кв.53, гр. Петрич/ в център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/; Основен ремонт, преустройство и смяна предназначение на част от етаж (с идентификатор 56126.603.1555.12.2 в УПИ II, кв.53, гр. Петрич) в МБАЛ „Рокфелер“ Петрич за разширение на материална база на съществуващ дневен център за деца с увреждания и изграждане на подход – пасарелка;" Обособена позиция 2 – Упражняване на независим строителен надзор при изграждане чрез инженеринг на Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст /с идентификатор 56126.602.1035 в УПИ III, кв. 143, гр. Петрич/.
Номер на преписка в АОП: 00212-2018-0006
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 29333.33 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 14/5/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 15/5/18 11:00 am

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
pdfрешение02.04.2018 15:30 425 kB
pdfобявление02.04.2018 15:30 1 MB
docDogovor04.04.2018 10:50 248 kB
docдокументация04.04.2018 10:50 690 kB
pdfдокументация04.04.2018 10:50 11 MB
docxОбразец 104.04.2018 10:50 19 kB
docОбразец 204.04.2018 10:50 206 kB
docОбразец 304.04.2018 10:50 84 kB
docОбразец 404.04.2018 10:50 82 kB
docОбразец 504.04.2018 10:50 78 kB
docОбразец 6 условия04.04.2018 10:50 79 kB
docОбразец 704.04.2018 10:50 84 kB
docОбразец 804.04.2018 10:50 92 kB
docОбразец 904.04.2018 10:50 89 kB
docОбразец №1004.04.2018 10:50 79 kB
docТехническа спецификация социални домове04.04.2018 10:50 139 kB
pdfтехническа спецификация04.04.2018 10:50 760 kB
zipespd-request04.04.2018 11:00 90 kB
pdfРешение за промяна10.04.2018 11:41 253 kB
pdfРешение за прекратяване по об. позиция 216.05.2018 13:43 116 kB
pdfОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА оп201.06.2018 14:45 575 kB
pdfПротокол №114.06.2018 15:35 225 kB
pdfсъобщение за отваряне на ценови предложения27.06.2018 15:02 76 kB
pdfПротокол №204.07.2018 15:00 299 kB
pdfПротокол №304.07.2018 15:00 229 kB
pdfДоклад04.07.2018 15:00 589 kB
pdfРешение04.07.2018 15:00 190 kB
pdfРешение- допълнение към Решение 41 за определяне на изпълнител09.07.2018 14:40 182 kB
pdfДоговор17.08.2018 11:10 3 MB
pdfобявление за възложена поръчка17.08.2018 11:10 605 kB
pdfТехническо предложение17.08.2018 11:10 1 MB
pdfЦеново предложение17.08.2018 11:10 197 kB