036-„Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект “Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.601.78 по ККР на гр. Петрич: ДГ „Калина Малина” – гр. Петрич” – Подобект 1 – Основна сграда и Подобект 2 – Дворно пространство, осъществяван по ОПРР 2014-2020″.

Дата и час на публикуване: 25/5/18 5:12 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1805036
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Статус: Възложена
Наименование: „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект "Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.601.78 по ККР на гр. Петрич: ДГ „Калина Малина” - гр. Петрич" - Подобект 1 - Основна сграда и Подобект 2 - Дворно пространство, осъществяван по ОПРР 2014-2020".
Описание: „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект "Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.601.78 по ККР на гр. Петрич: ДГ „Калина Малина” - гр. Петрич" - Подобект 1 - Основна сграда и Подобект 2 - Дворно пространство, осъществяван по ОПРР 2014-2020".
Номер на преписка в АОП: 00212-2018-0016
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 575370.64 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 7/6/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 8/6/18 11:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
xlsKSS25.05.2018 17:17 192 kB
pdfрешение25.05.2018 17:17 524 kB
docpokana25.05.2018 17:54 663 kB
pdfпокана25.05.2018 18:13 7 MB
docxД Е К Л А Р А Ц И Я25.05.2018 18:16 15 kB
pdfПротокол19.06.2018 9:11 2 MB
pdfДоклад19.06.2018 9:11 416 kB
pdfРешение19.06.2018 9:11 185 kB
pdfдиаграма на механизацията16.08.2018 14:32 278 kB
pdfдиаграма на работната ръка16.08.2018 14:32 212 kB
pdfДоговор16.08.2018 14:32 2 MB
pdfмостра16.08.2018 14:32 52 kB
pdfобявление за възложена поръчка16.08.2018 14:32 654 kB
pdfтехническо предложение16.08.2018 14:32 15 MB
pdfЦеново предложение16.08.2018 14:32 967 kB
jpgОсновен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност (2)16.08.2018 14:34 3 MB
jpgОсновен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност (3)16.08.2018 14:34 3 MB
jpgОсновен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност (4)16.08.2018 14:34 2 MB
jpgОсновен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност (5)16.08.2018 14:34 3 MB
jpgОсновен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност (6)16.08.2018 14:34 3 MB
jpgОсновен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност (7)16.08.2018 14:34 3 MB
jpgОсновен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност (8)16.08.2018 14:34 2 MB
jpgОсновен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност16.08.2018 14:34 2 MB