052-Строителен надзор на проектиране и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, строителство на площадкова инфраструктура и доставка на оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатация на изградените съоръжения и инсталации“, възлагана в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Петрич”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Дата и час на публикуване: 17/8/18 11:42 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1808052
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Възложена
Наименование: Строителен надзор на проектиране и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, строителство на площадкова инфраструктура и доставка на оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатация на изградените съоръжения и инсталации“, възлагана в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Петрич”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
Описание: Дейността ще включва осъществяване на независим строителен надзор върху договора за проектиране и строителство и договора за доставка на мобилно оборудване, съгласно изискванията на ЗУТ, наредбите към него и приложимото българско законодателство, които регламентират действията, които трябва да бъдат извършени, и актовете, които следва да бъдат съставени в процеса на проектиране и строителство. Основни задължения на Изпълнителя: -Технически контрол при проектирането, вкл. изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проекта -Строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове -Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация и управление на изпълнението на строежа -Дейност на координатор по безопасност и здраве в етапа на СМР -Контрол на влаганите строителни продукти и на извършените СМР -Строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове; -Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация по по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ -Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно чл. 176 а от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите -След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), контрол върху геодезическото заснемане на обекта и отразяване на резултата от заснемането в кадастралната карта, изготвяне на документация за издаване на Удостоверения за изпълнено задължение по Закона за кадастъра и имотния регистър и съдействие на Възложителя за получаване на разрешение за ползване съгласно чл. 177 от ЗУТ -Контрол на доставките на съоръженията -Провеждане на месечни срещи за напредъка -Изготвяне на периодични доклади за отчитане хода на изпълнение на договора и на извършените СМР -Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба и правилата на ОПОС
Номер на преписка в АОП: 00212-2018-0024
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 399355 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 25/9/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 26/9/18 10:00 am

Прикачени документи:

Документация СН – 17.08.2018

ЕЕДОП -17.08.2018

Обявление – 17.08.2018

Решение – 17.08.2018

1.Документация строителен надзор – 17.08.2018

2.ТС-строителен надзор – 17.08.2018

3.Методика за оценка – 17.08.2018

4.Образци при участие – 17.08.2018

5.Проект на договор – 17.08.2018

6.Образци при сключване на договор – 17.08.2018

espd-request – 17.08.2018

ЕЕДОП – 17.08.2018

Разяснения 24.08 – 24.08.2018

Разяснение 14092018 – 14.09.2018

Протокол №1 – 16.10.2018

Съобщение за отваряне на ценовите предложения – 31.10.2018

Доклад – 06.11.2018

Протокол №2 – 06.11.2018

Протокол №3 – 06.11.2018

Решение за определяне на изпълнител – 06.11.2018

Dogovor – 10.12.2018

obqwlenie za vazlojena porachka – 10.12.2018

prilojenie 1 – 10.12.2018

prilojenie 2 – 10.12.2018

prilojenie 3 – 10.12.2018

prilojenie 4 -10.12.2018

 

 

 

 

 

Прикачени документи

# File Date added File size
1 pdf Анекс №1 към договор за изпълнение 24/01/2019 10:38 102 KB
2 pdf обявление за изменение 06/04/2020 11:08 506 KB
3 pdf анекс 2 06/04/2020 11:08 765 KB
4 pdf Обявление за приключване на договор 17/10/2022 15:00 350 KB