072Извършване на строително – ремонтни работи в обекти от образователната, социалната и културната инфраструктура на Община Петрич по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Ремонт обекти от образователната инфраструктура; Обособена позиция № 2 – Ремонт на помещение за клуб на пенсионера с. Кърналово; Обособена позиция № 3 – Ремонт обекти от културната инфраструктура; Обособена позиция № 4 – Детски градини – доставка и монтаж на съоръжения за игра

Дата и час на публикуване: 25/4/19 3:44 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1904072
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Частично възложена
Наименование: Извършване на строително - ремонтни работи в обекти от образователната, социалната и културната инфраструктура на Община Петрич по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Ремонт обекти от образователната инфраструктура; Обособена позиция № 2 – Ремонт на помещение за клуб на пенсионера с. Кърналово; Обособена позиция № 3 – Ремонт обекти от културната инфраструктура; Обособена позиция № 4 – Детски градини - доставка и монтаж на съоръжения за игра
Описание: Предметът на поръчката включва За Обособена позиция № 1 -Ремонт на ДГ "Звънче" Петрич, Ремонт на ДГ с. Кулата, Ремонт ОДК гр.Петрич и Ремонт на ДГ "Здравец" Петрич филиал ЖК "Цар Самуил"; За Обособена позиция № 2 Ремонт на помещение за клуб на пенсионера с. Кърналово; За Обособена позиция № 3 - Ремонт вътрешен - Читалище "Братя Миладинови - 1914" гр. Петрич и Ремонт зала за танци кв. Дълбошница, гр. Петрич, За Обособена позиция № 4 – Детски градини - доставка и монтаж на съоръжения за игра 17 бр. В Техническата спецификация и в обявлението са описани подробно всички дейности за изпълнение на поръчката и изискванията към тях. Стойността на поръчката по обособена позиция № 2 е 33 333,33 лева без ДДС. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във вр. с чл. 7 от ППЗОП, Възложителят ще възложи изпълнението на поръчката по обособена позиция № 2 – Ремонт на помещение за клуб на пенсионера с. Кърналово по реда на индивидуалната стойност по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП. Отделянето на обособената позиция е извършено при наличието на изискваните условия, съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Участниците не следва да подават оферти за Обособена позиция № 2.
Номер на преписка в АОП: 00212-2019-0006
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 136058.35 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 15/5/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 16/5/19 10:00 am

 

Прикачени документи

# File Date added File size
1 doc Obrazec 2 ESPD-BG1 (1) 25/04/2019 15:40 240 KB
2 xls Obrazec 4.1 25/04/2019 15:40 55 KB
3 xls Obrazec 4.3 25/04/2019 15:40 47 KB
4 xls Obrazec 4.4 25/04/2019 15:40 32 KB
5 doc Документация за участие 25/04/2019 15:40 357 KB
6 doc Приложение №2 Договор -проект 25/04/2019 15:40 260 KB
7 doc Приложение №3 Образци 25/04/2019 15:40 33 KB
8 doc Техническа спецификация 25/04/2019 15:40 738 KB
9 pdf Документация 25/04/2019 15:41 3 MB
10 pdf Количествено-стойностна сметка 25/04/2019 15:41 730 KB
11 pdf Образци на документи 25/04/2019 15:41 6 MB
12 pdf Обявление 25/04/2019 15:41 1 MB
13 pdf Проекто договор 25/04/2019 15:41 2 MB
14 pdf Решение 25/04/2019 15:41 367 KB
15 pdf Техническа спесификация 25/04/2019 15:41 3 MB
16 zip espd-request 25/04/2019 15:51 96 KB
17 pdf решение за прекратяване на ОП №3 И ОП №4 21/05/2019 11:50 150 KB
18 pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 28/05/2019 13:29 56 KB
19 pdf обявление за възложена поръчка по ОбП 3 и ОбП 4 05/06/2019 15:53 820 KB
20 pdf Протокол №1 07/06/2019 15:29 956 KB
21 pdf Протокол №2 07/06/2019 15:29 259 KB
22 pdf Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП 07/06/2019 15:29 182 KB
23 pdf Решение 07/06/2019 15:29 143 KB
24 pdf Договор по обособена позиция 2 13/06/2019 13:50 2 MB
25 pdf договор за изпълнение ОП1 19/07/2019 15:42 2 MB
26 pdf обявление за възложена поръчка ОП1 19/07/2019 15:42 663 KB
27 zip предложение за изпълнение ОП1 19/07/2019 15:42 48 MB
28 pdf Списък на персонала ОП1 19/07/2019 15:42 171 KB
29 pdf ценово предложение ОП1 19/07/2019 15:42 601 KB