071Благоустрояване на обекти публична общинска собственост в Община Петрич по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Благоустрояване улица в с. Тополница; Обособена позиция № 2 – Благоустрояване улици в с. Кулата и Генерал Тодоров; Обособена позиция № 3 – Благоустрояване улици в с. Кърналово; Обособена позиция № 4 – Благоустрояване улици в с. Михнево и с. Старчево; Обособена позиция № 5 – Благоустрояване улици в селата Самуилово, Скрът и Габрене; Обособена позиция № 6 – Благоустрояване улици в гр. Петрич

Дата и час на публикуване: 29/3/19 3:52 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1903071
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Частично възложена
Наименование: Благоустрояване на обекти публична общинска собственост в Община Петрич по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Благоустрояване улица в с. Тополница; Обособена позиция № 2 – Благоустрояване улици в с. Кулата и Генерал Тодоров; Обособена позиция № 3 – Благоустрояване улици в с. Кърналово; Обособена позиция № 4 – Благоустрояване улици в с. Михнево и с. Старчево; Обособена позиция № 5 – Благоустрояване улици в селата Самуилово, Скрът и Габрене; Обособена позиция № 6 – Благоустрояване улици в гр. Петрич
Описание: Предметът на поръчката включва За Обособена позиция № 1 Благоустрояване и ремонт техническа инфраструктура на улица в с. Тополница, Община Петрич; За Обособена позиция № 2 Благоустрояване на улица „Отец Паисий“, с. Кулата, Община Петрич и улици до гробищен парк в с. Генерал Тодоров, Община Петрич; За Обособена позиция № 3 Благоустрояване на ул. „Ванюша Валчук“ и Благоустрояване и подмяна на съществуващ водопровод на ул. „Стою Хаджиев“, с. Кърналово, Община Петрич; За Обособена позиция № 4 – Благоустрояване на част от ул. „Огражден“ и ул. „Н. Вапцаров“, с. Михнево, Община Петрич и Благоустрояване и подмяна на съществуващ водопровод на ул. „Христо Ботев“, с. Старчево, Община Петрич; За Обособена позиция № 5 Благоустрояване на част от ул. „Пирин“ и ул. „Гео Милев“, с. Самуилово, Община Петрич, Благоустрояване на улица към черквата с. Скрът, Община Петрич и Благоустрояване на част от ул. „Освобождение“ и ул. „Ив. Вазов“, с. Габрене, Община Петрич; За Обособена позиция № 6 Ремонт на тротоари ул. „Цар Симеон“, Ремонт на тротоари ул. „Европа“, Благоустрояване на ул. „Тома Митов“, включително външна ограда и стена млечна кухня, Благоустрояване на част от ул. „Просвета“ и Благоустрояване на ул. „Здравец“, гр. Петрич. В Техническата спецификация и в обявлението са описани подробно всички дейности за изпълнение на поръчката и изискванията към тях. Стойността на поръчката по обособена позиция № 1 е 41 666,67 лева без ДДС. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във вр. с чл. 7 от ППЗОП, Възложителят ще възложи изпълнението на поръчката по обособена позиция № 1 – Благоустрояване улица в с. Тополница по реда на индивидуалната стойност по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП. Отделянето на обособената позиция е извършено при наличието на изискваните условия, съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Участниците не следва да подават оферти за Обособена позиция № 1.
Номер на преписка в АОП: 00212-2019-0005
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 776666.68 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 18/4/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 19/4/19 10:00 am

 

Прикачени документи

# File Date added File size
1 pdf Обявление 29/03/2019 15:51 8 MB
2 pdf Решение за откриване на процедура 29/03/2019 15:51 2 MB
3 doc Документация 29/03/2019 15:51 365 KB
4 pdf документация 29/03/2019 15:51 3 MB
5 doc Obrazec 2 ESPD 29/03/2019 15:52 236 KB
6 xls Obrazec 4.1 29/03/2019 15:52 35 KB
7 xls Obrazec 4.2 29/03/2019 15:52 32 KB
8 xls Obrazec 4.3 29/03/2019 15:52 50 KB
9 xls Obrazec 4.4 29/03/2019 15:52 38 KB
10 xls Obrazec 4.5 29/03/2019 15:52 38 KB
11 xls Obrazec 4.6 29/03/2019 15:52 47 KB
12 doc Prilozhenie № 3 Obrazci 29/03/2019 15:52 35 KB
13 pdf образци на документи-Приложение №3 29/03/2019 15:53 7 MB
14 zip espd-request 29/03/2019 15:53 95 KB
15 doc проект на договор 29/03/2019 15:54 265 KB
16 pdf проект на договор-Приложение №2 29/03/2019 15:54 2 MB
17 doc Tehnicheska_specifikacia 29/03/2019 15:54 736 KB
18 pdf техническа спецификация-Приложение №1 29/03/2019 15:54 3 MB
19 pdf Разяснения 15.04 15/04/2019 16:23 177 KB
20 pdf Протокол №1 30/04/2019 15:06 888 KB
21 pdf Договор по ОбП 1 и КСС 08/05/2019 09:57 2 MB
22 pdf Съобщение за отваряне на ценовите предложения 17/05/2019 10:35 53 KB
23 pdf Протокол №2 28/05/2019 14:40 1 MB
24 pdf Протокол №3 28/05/2019 14:40 409 KB
25 pdf Решение за прекратяване на процедурата №17 по ОбП 2 28/05/2019 14:40 142 KB
26 pdf Решение за определяне на изпълнител № 18 по ОбП6 28/05/2019 14:40 113 KB
27 pdf Решение за определяне на изпълнител №19 по ОбП 5 28/05/2019 14:40 116 KB
28 pdf Решение за определяне на изпълнител №20 по ОбП 4 28/05/2019 14:40 114 KB
29 pdf Решение за определяне на изпълнител №21 по ОбП 3 28/05/2019 14:40 113 KB
30 pdf обявление за възложена поръчка по ОбП2 14/06/2019 14:50 668 KB
31 pdf договор по обособена позиция №6 23/07/2019 14:42 10 MB
32 pdf договор по обособена позиция №4 23/07/2019 14:42 9 MB
33 pdf договор по обособена позиция №3 23/07/2019 14:42 9 MB
34 pdf договор по обособена позиция №5 23/07/2019 14:42 7 MB
35 pdf обявление за възложена поръчка 23/07/2019 14:42 1 MB