109„Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор за „Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1462: ОДЗ „Слънце”- гр.Петрич” – етап 2 дворно пространство“

Дата и час на публикуване: 12/5/20 5:07 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2005109
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор за „Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1462: ОДЗ „Слънце”- гр.Петрич" - етап 2 дворно пространство“
Описание: Детската градина се обитава от 112 деца, от тях: Деца от 3 до 6 год. Първа група – 33 деца, Втора група – 32 деца, Трета група – 25 деца, Четвърта група – 22 деца. Дворното пространство включва детски площадки и зелени площи. Детските площадки са с компрометирани тротоарни плочки. Настилките са напукани и неравни, което възпрепятства безопасната експлоатация на съоръженията, които също са в лошо състояние. Същите не отговарят на действащите нормативни уредби за детски площадки и съоръжения за деца на тази възраст. Проектирането и строителството се възлага и във връзка с необходимостта от осигуряване на достъпна и естетически добре оформена среда за игра и занимания на открито на децата, посещаващи ОДЗ „Слънце”- гр. Петрич. Целта на двора е да се превърне в желана зона за отдих и място за игра на децата. Красивото дворно пространство може да бъде превърнато и в отлично място за занимания на открито в по – естествена среда. Специфичните цели са: - подобряване на физическата среда чрез благоустрояване и възстановяване на зелени площи и места за игра; - повишаване на безопасността чрез доставка и монтаж на нови съоръжения за игра, отговарящи на изискванията; - обновяване и модернизиране на благоустройствения фонд. Обекта представлява имот с идентификатор 56126.602.1462 по ККР на гр. Петрич – ОДЗ „Слънце“. Имота граничи от югозапад с улица „Кирил и Методий“ се осъществява достъп. От северозапад граничи с улица „Тодор Митов“ от където е входа към имота. От североизток граничи с Детска ясла „Радост“. От югоизток граничи с двора на Храм „Св. Богородица“. Имота е терасиран посредством подпорни стени. Предметът на поръчката обхваща приблизителна площ от 1,6 дка в югоизточната част на имота – ПИ 56126.602.1462 по ККР на гр. Петрич. Намерението на Възложителя е изграждането на детските площадки да бъде съобразено с изискванията на правилата и нормативите за устройство на територията, опазване на здравето и околната среда и на националните стандарти, с които са въведени европейските стандарти, определящи изискванията към съоръженията за игра. Продуктите, влагани в площадките за игра (съоръженията за игра, продукти за ударопоглъщащи настилки и др.), могат да се използват за целите на поръчката, при положение че осигуряват еднакво или по – високо ниво на безопасност спрямо изискванията, определени в Наредба 1 от 12.01.2009г. за условията и реда на устройството и безопасността на площадките за игра. В изпълнение на Договора за инженеринг се предвижда Изпълнителят по Договора да извърши следните дейности: Геодезическо заснемане на прилежащия терен; Допълнителни проучвания при необходимост; Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект за обекта, в обхват и със съдържание съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, законовите и подзаконовите нормативни актове на Република България и в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; Извършване на всички необходими дейности по съгласуване на инвестиционния проект с Възложителя, централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества, от името на Възложителя; Отразяване на направените препоръки и забележки в хода на провеждане на съгласувателните процедури с Възложителя, централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества в инвестиционния проект; Получаване на всички необходими становища и разрешения, необходими за извършване на неговата работа, съгласно българското законодателство; Законосъобразно, качествено и срочно започване, изпълнение и завършване на строителството, включително доставка на строителни продукти, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническата спецификация и инвестиционния проект, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, всички други действащи нормативни документи и Договора за обществената поръчка; Своевременно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ; Съхраняване и предоставяне при поискване от останалите участници в строителството или от контролен орган на строителните книжа, заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 от ЗУТ, актовете и протоколите, съставени по време на строителството, и друга техническа документация по изпълнението на строежа; Авторски надзор по време на строителството в обем и със съдържание съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни документи по прилагането му; Изготвяне на екзекутивна документация съгласно чл. 175 от Закона за устройство на територията и кадастрални заснемания на обекта в необходимия обхват за изпълнение задълженията на Възложителя, произтичащи от чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър, ако е необходимо; Отстраняване на всички констатирани дефекти в рамките на гаранционния срок; Гаранционно обслужване до изтичане на гаранционния срок; Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба и правилата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 250000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 28/5/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 29/5/20 10:00 am

Прикачени документи

# File Date added File size
1 doc Договор-проект 12/05/2020 17:07 355 KB
2 doc Образци на документи 12/05/2020 17:07 82 KB
3 doc Обява №5 12/05/2020 17:07 136 KB
4 doc Техническа спецификация 12/05/2020 17:07 113 KB
5 doc Указания 12/05/2020 17:07 124 KB
6 pdf Договор-проект 12/05/2020 17:16 2 MB
7 pdf Обава №5 12/05/2020 17:16 625 KB
8 pdf Образци 12/05/2020 17:16 620 KB
9 pdf Техническо задание 12/05/2020 17:16 634 KB
10 pdf Указания 12/05/2020 17:16 2 MB
11 pdf информация за удължаване на първоначалния срок ИД 9098933 22/05/2020 17:08 122 KB
12 pdf Протокол 12/06/2020 13:35 640 KB
13 pdf dogovor 13/07/2020 15:21 13 MB
14 zip Scan 13/07/2020 15:25 16 MB