027„Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич – допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)”

Дата и час на публикуване: 24/4/18 1:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1804027
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Възложена
Наименование: „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич – допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)”
Описание: Предмет на ОП е извършване на строително монтажни работи по Клетка № 4 и прилежаща към нея обслужваща инфраструктура, представляваща част обект Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич, с площ 15160м2. Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич е разположено в имот с идентификатор 56126.44.104 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Петрич, разположено в местността “Тумбите”, землище на гр.Петрич. Площадката е разположена извън регулацията на гр.Петрич, източно от населеното място на около 6 км. и на около 700 м.южно от ІІІ-то класен път Петрич – КПП Кулата. Площта на цялото депо е 106 дка. СМР включват: Вертикална планировка - почистване от дървесна и храстова растителност, и подравняване на дъното и откосите на клетка 4, както и короната на преградна дига 4. Направа на изкопи и насипи за постигане на проектните коти на дъното и скатовете на клетка 4 и дига 4. Почистване и подравняване на експлоатационен път. Геоложка бариера - Направа на насип от земни почви – глини к=1*10-9 m/d до постигане на проектни нива по короната на дига 4 , по дъното и скатовете на клетка 4. Оросителна система - включва следните основни елементи: помпена станция с резервоар за инфилтрирали води и напорен тръбопровод за инфилтрирали води (ИВ). Помпена станция с резервоар за ИВ (същите са изградени) с настоящата поръчка се предвижда извършване на следните СМР: Изпразване на резервоара, Почистване на черпателната камера и резервоара за утайки, Подмяна на фолиото в черпателната камера с обща площ 60м2, Доставка на 2бр.помпи, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1бр.помпа и една на склад Транспортно-комуникационна връзка -За осигуряване на достъп до зоната за депониране в клетка 4 се предвижда изграждане на рампа и маневрена площадка. По своята същност това представлява насип от заклинен трошен камък. Екстпоатационният път е ограждащата дига на клетки за неопасни отпадъци №4 и №5. Проектът предвижда следните основни елементи: бетонова пътна настилка (В25) с габарит 6м. в участъка от км.0+000 до км 0+185 (от километража на експлоатационния път); стабилизиран банкет с ширина 1,5м.; манерена площадка с площ 800м2 и бетонова настилка (В25); по цялата дължина на пътя се предвижда от страната на ската да се изгради отводнителна канавка с променливо напречно сечение за улавяне и провеждане на повърхностния отток генериран на територията на обекта; Клетка 4 - След изграждане на геоложката основа се предвижда в зоната на клетка 4 да се изградят следните елементи: Закотвяща канавка (изкоп в полускални почви с напречно сечение 0,5/1,00м. и дължина 780м); Долен изолационен екран, включващ изолационна геомембрана – HDPE фолио с дебелина 2мм, гладка и защитен слой – Геотекстил 500 г/м2, UV устойчив;Дренажна система за улавяне и отвеждане на инфилтриралите води от тялото на депото, включваща Връзка с колектор за инфилтрирали води от плътни HDPE тръби Ø315 изграден до помпена станция за ИВ; Събирателна ревизионна шахта Ø1500 от HDPE; Ревизионни шахти Ø1000 от HDPE с височина Н=2м; Дренажни жили от перфорирани HDPE тръби Ø315, РЕ100, SDR11

Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 956305.24 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 28/5/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 29/5/18 10:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
doc1.Dokumentacia24.04.2018 13:06 506 kB
doc2.Prilojenia_obrazci24.04.2018 13:06 320 kB
doc3.Dogovor24.04.2018 13:06 118 kB
pdfДокументация24.04.2018 13:06 9 MB
xlsxКС-образец 3.124.04.2018 13:06 16 kB
pdfобявление24.04.2018 13:06 904 kB
pdfрешение24.04.2018 13:06 394 kB
zipгеодезия24.04.2018 13:07 5 MB
zipчаст ПБ24.04.2018 13:07 4 MB
zipчаст ПБЗ24.04.2018 13:07 9 MB
zipчаст технологична клетка 424.04.2018 16:15 24 MB
zipчаст технологична24.04.2018 16:15 22 MB
zipespd-request (14)24.04.2018 13:06 91 kB
pdfСъобщение за отваряне на ценовите предложения08.06.2018 16:38 52 kB
pdfПротокол №114.06.2018 12:29 986 kB
pdfпротокол №214.06.2018 12:29 258 kB
pdfРешение за определяне на изпълнител14.06.2018 12:29 85 kB
pdfДоговор с изпълнител02.08.2018 16:03 886 kB
pdfКСС02.08.2018 16:03 5 MB
pdfобявление за възложена поръчка02.08.2018 16:03 605 kB
zipПриложение 202.08.2018 16:03 53 MB
pdfПриложение 302.08.2018 16:03 86 kB
pdfАнекс №107.06.2019 15:34 292 kB
pdfобявление за изменение07.06.2019 15:34 559 kB