067-Текущо поддържане и осигуряване на безопасност на уличната и пътна мрежа на Община Петрич по обособени позиции:Обособена позиция 1 – Ремонт на единични разрушения и деформации по текущото поддържане на уличната и пътна мрежа на Община Петрич;Обособена позиция 2 – Възстановяване, опресняване, изтриване на стара и полагане на нова хоризонтална пътна маркировка на територията на община Петрич

Дата и час на публикуване: 22/2/19 4:10 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1902067
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: Текущо поддържане и осигуряване на безопасност на уличната и пътна мрежа на Община Петрич по обособени позиции:Обособена позиция 1 – Ремонт на единични разрушения и деформации по текущото поддържане на уличната и пътна мрежа на Община Петрич;Обособена позиция 2 - Възстановяване, опресняване, изтриване на стара и полагане на нова хоризонтална пътна маркировка на територията на община Петрич
Описание: „Текущо поддържане и осигуряване на безопасност на ул. и пътна мрежа на Общ. Петрич по об. позиции:Об. позиция 1 – Ремонт на единични разрушения и деформации по текущото поддържане на ул. и пътна мрежа на Общ. Петрич;Об. позиция 2 - Възстановяване, опресняване, изтриване на стара и полагане на нова хор. пътна маркировка на територията на общ. Петрич“.Предвижда се изпълнение на дейности, ремонт на един. разрушения и деформации по текущото поддържане на ул. и пътна мрежа на Общ. Петрич и възстановяване на стари и полагане на нови маркировки от различен вид по ул. и пътната мрежа на територията на общ. Петрич, а също така и всички видове съпътстващи дейности свързани с полагане на хориз. маркировка.Предвидена квадратура по Об. позиция №1-8 100 кв.м., по Об. позиция №2-5 600кв.м.В Техн. спецификация са описани подробно всички дейности за изпълнение на поръчката и изискванията към тях. Стойността на поръчката по об. позиция № 2 е 50000 лева без ДДС. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във вр. с чл. 7 от ППЗОП, Възложителят ще възложи изпълнението на поръчката по об. позиция №2 –по реда на индивидуалната й стойност по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП. Във връзка с това, участниците не следва да подават оферти по тази об. позиция.
Номер на преписка в АОП: 00212-2019-0003
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 250000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 25/3/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 26/3/19 11:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
zipespd-request22.02.2019 16:32 92 kB
docxДОКУМЕНТАЦИЯ22.02.2019 16:32 328 kB
pdfдокументация22.02.2019 16:32 10 MB
pdfобявление22.02.2019 16:32 882 kB
pdfрешение22.02.2019 16:32 459 kB
pdfПротокол №104.04.2019 16:08 355 kB
pdfДоговор по ОП №210.04.2019 9:33 446 kB
pdfСъобщение за отваряне на ценовите предложения18.04.2019 14:06 57 kB
pdfПротокол №203.05.2019 13:44 780 kB
pdfПротокол №303.05.2019 13:44 273 kB
pdfРешение03.05.2019 13:44 115 kB