068-Реконструкция на местен път и изпълнение на СМР в обхвата на имот с идент. 49312.17.24 с НТП – за местен път

Дата и час на публикуване: 28/2/19 3:19 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1902068
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Реконструкция на местен път и изпълнение на СМР в обхвата на имот с идент. 49312.17.24 с НТП – за местен път
Описание: Подготовка на строителната площадка и Временно строителство, вкл., изграждане на офиси за нуждите на Изпълнителя, Строителния надзор и на Инвеститорския контрол, складове, ограждения, санитарно-битови помещения, временно осветление, временна сигнализация и др., в съответствие с действащите нормативни изисквания и решенията в ПБЗ, и поддръжка на същото през целия срок на строителството; Охрана на обекта за целия срок на изпълнение на строителството до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец 15 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), почистване на площадката от строителни и битови отпадъци и своевременното им извозване извън строителната площадка на регламентираните за целта места; Строителство на обекта (Основно строителство) в неговата цялост, както е предвиден в проектната документация и в Спецификациите, по начин, при който да бъде получено от Възложителя Разрешение за ползване в съответствие с нормативните изисквания; Спазване по време на строителството на всички нормативни изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за пожарна безопасност на строежа, и на всички приложими екологични норми, норми за прах, шум, замърсяване, охрана, осветление и други приложими норми към обекта; Премахване на всякакво временно строителство и отпадъци след приключване на строителството, и дейности по рехабилитация на засегнатите от строителството територия и съоръжения, вкл. извън строителната площадка, ако има такива. Предвидени са изкоп ЗП 1425 м3, насип от земни почви тип А1, А2, А4 106 м3, асфалтови работи на 2157 м2, включващи битумни разливи, полагане на плътна асфалтова смес 4см и неплътна асфалтова смес 6см, основни пластове от трошен камък фракция 0-40 1 365 м3, стабилизиращи пластове за банкет от трошен камък фракция 5-15 30 м3, хоризонтална маркировка и пътни знаци.
Номер на преписка в АОП: 9086295
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 200000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 15/3/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 18/3/19 10:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
docОбява №328.02.2019 15:12 118 kB
pdfобява №328.02.2019 15:12 482 kB
docДоговор-проект28.02.2019 15:13 271 kB
pdfДоговор-проект28.02.2019 15:13 2 MB
docxОбразци28.02.2019 15:13 83 kB
docxУказания за участие28.02.2019 15:13 190 kB
pdfУказания за участие28.02.2019 15:13 2 MB
zipчаст Пътна28.02.2019 15:15 12 MB
zipчаст Геодезия28.02.2019 15:15 4 MB
docТехническа-спецификация28.02.2019 16:46 180 kB
zipКСС28.02.2019 16:47 7 kB
pdfобразци28.02.2019 16:57 3 MB
pdfтехническа спецификация28.02.2019 16:57 3 MB
pdfПротокол №101.04.2019 16:54 317 kB
pdfПротокол №223.04.2019 9:34 1 MB