069-„Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) на обекти в Община Петрич по две обсобени позиции: Обособена позиция № 1: Инженеринг на обект „Благоустрояване ул. „Беласица“, гр. Петрич“; Обособена позиция № 2: Инженеринг на обект „Реконструкция на пътна връзка – вход към с. Марикостиново“

Дата и час на публикуване: 19/3/19 3:31 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1903069
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) на обекти в Община Петрич по две обсобени позиции: Обособена позиция № 1: Инженеринг на обект „Благоустрояване ул. „Беласица“, гр. Петрич“; Обособена позиция № 2: Инженеринг на обект „Реконструкция на пътна връзка - вход към с. Марикостиново“
Описание: В изпълнение на Договора за инженеринг за всяка обособена позиция се предвижда Изпълнителят по Договора да извърши следните дейности: Геодезическо заснемане на прилежащия терен; Допълнителни проучвания при необходимост; Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен проект за обекта, в обхват и със съдържание съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, законовите и подзаконовите нормативни актове на Република България и в съответствие с изискванията на Възложителя; Извършване на всички необходими дейности по съгласуване на инвестиционния проект с Възложителя, централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества, от името на Възложителя; Отразяване на направените препоръки и забележки в хода на провеждане на съгласувателните процедури с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества, и на извършване на оценката за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите от Консултанта; Получаване на всички необходими становища и разрешения, необходими за извършване на неговата работа, съгласно българското законодателство; Законосъобразно, качествено и срочно започване, изпълнение и завършване на строителството, включително доставка на строителни продукти, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите спецификации и инвестиционните проекти, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, всички други действащи нормативни документи и Договора за обществената поръчка; Своевременно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ; Съхраняване и предоставяне при поискване от останалите участници в строителството или от контролен орган на строителните книжа, заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 от ЗУТ, актовете и протоколите, съставени по време на строителството, и друга техническа документация по изпълнението на строежа; Авторски надзор по време на строителството в обем и със съдържание съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни документи по прилагането му; Изготвяне на екзекутивна документация съгласно чл. 175 от Закона за устройство на територията и кадастрални заснемания на обекта в необходимия обхват за изпълнение задълженията на Възложителя, произтичащи от чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; Отстраняване на всички констатирани дефекти в рамките на гаранционния срок; Гаранционно обслужване до изтичане на гаранционния срок; Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба. За Обособена позиция № 1 дейностите по благоустрояване на ул. „Беласица“, гр. Петрич включват: Доставка и полагане улични бордюри; Профилиране на пътните платна; Валиране и уплътняване на пътните платна; Доставка и полагане на трошен камък; Доставка и полагане на асфалтобетон с дебелина 6 см. За Обособена позиция № 2 Дейностите по реконструкция на пътна връзка - вход към с. Марикостиново включват: Демонтаж улични бордюри; Демонтаж базалтови плочи; Доставка и полагане бетонови бордюри; Разрушаване на сграда; Демонтаж стара дограма; Почистване с мотометла; Пръскане с битумна емулсия; Изкърпване разрушени участъци; Полагане на асфалт.
Номер на преписка в АОП: 9086832
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 216666 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 2/4/19 5:00 am
Срок за разглеждане на документите: 3/4/19 10:00 am

 

Прикачени документи

# File Date added File size
1 pdf Обява №4 19/03/2019 15:28 522 KB
2 pdf техническа спецификация ОП1 19/03/2019 15:29 4 MB
3 pdf техническа спецификация ОП2 19/03/2019 15:29 4 MB
4 pdf Указания за участие, проект на договор и образци 19/03/2019 15:29 6 MB
5 doc Dogovor proekt 19/03/2019 15:33 323 KB
6 doc Obrazci 19/03/2019 15:33 81 KB
7 doc Obyava 19/03/2019 15:33 120 KB
8 doc TS Inzhenering OP2 19/03/2019 15:33 473 KB
9 doc TS Inzhenering OP1 19/03/2019 15:33 579 KB
10 doc Ukzaniya obiava 19/03/2019 15:33 123 KB
11 pdf информация за удължаване на първоначалния срок 29/03/2019 17:17 150 KB
12 pdf Протокол 09/05/2019 16:35 1 MB
13 pdf Договор №79 по ОП №1 21/06/2019 16:19 2 MB
14 zip приложения към договор №79 по ОП №1 21/06/2019 16:19 19 MB
15 pdf Договор №80 по ОП 2 21/06/2019 16:20 2 MB
16 zip приложения към договор №80 по ОП 2 21/06/2019 16:20 20 MB
17 pdf Анекс към договор 79 от 22.05.2019 28/08/2019 10:41 348 KB