007Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство в училища и детски градини в гр. Петрич“, осъществяван по ОПРР 2014-2020 – “Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1293 по ККР на гр. Петрич: Гимназия „Пейо Яворов” – гр. Петрич”- Подобект 1 – Основна сграда и Подобект 2 – Дворно пространство.

Дата и час на публикуване: 8/3/18 5:32 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1803007
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Статус: Възложена
Наименование: Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство в училища и детски градини в гр. Петрич“, осъществяван по ОПРР 2014-2020 - "Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1293 по ККР на гр. Петрич: Гимназия „Пейо Яворов” - гр. Петрич"- Подобект 1 - Основна сграда и Подобект 2 - Дворно пространство.
Описание: Defaul Value
Номер на преписка в АОП: 00212-2018-0002
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 2251627.34 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 21/3/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 22/3/18 11:00 am

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
xlsKSS дворно пространство08.03.2018 17:32 91 kB
xlsKSS_основна сграда08.03.2018 17:32 107 kB
docpokana_Gimnaziya08.03.2018 17:32 1 MB
pdfрешение08.03.2018 17:32 483 kB
pdfпокана08.03.2018 17:44 9 MB
pdfдоклад05.04.2018 14:07 1 MB
pdfпротокол05.04.2018 14:07 867 kB
pdfРешение05.04.2018 14:07 144 kB
pdfграфик08.06.2018 17:25 4 MB
pdfдоговор08.06.2018 17:25 2 MB
pdfобявление за възложена поръчка08.06.2018 17:25 632 kB
pdfтехн.предл. - част 108.06.2018 17:25 7 MB
pdfтехн.предл. - част 208.06.2018 17:25 12 MB
pdfценово предложение08.06.2018 17:25 3 MB