020„Избор на консултант за управление на проект: „Реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в община Петрич, включително съоръженията и принадлежностите към тях“, при условията на безвъзмедно финансиране по подмярка 7.2 на ПРСР.”

Дата и час на публикуване: 5/4/18 12:09 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 18040020
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: „Избор на консултант за управление на проект: „Реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в община Петрич, включително съоръженията и принадлежностите към тях“, при условията на безвъзмедно финансиране по подмярка 7.2 на ПРСР.”
Описание: Kонсултантски услуги по управление, изпълнение и отчитане на проектно предложение „Реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в община Петрич, включително съоръженията и принадлежностите към тях“, при условията на безвъзмедно финансиране по подмярка 7.2 на ПРСР.”Пълна информация относно предмета на поръчката, в това число целите и обхвата на обществената поръчка се съдържа в Техническата спецификация – Приложение № 1 към документацията за участие. Финансовта рамка е посочена в документацията и проекта на договора.
Номер на преписка в АОП: 00212-2018-0009
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 34781.14 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 2/5/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 3/5/18 11:00 am

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
zipespd-request05.04.2018 12:13 92 kB
docxДоговор_проект05.04.2018 12:13 32 kB
docДокументация05.04.2018 12:13 239 kB
pdfдокументация05.04.2018 12:13 8 MB
docЕЕДОП - съобщение05.04.2018 12:13 29 kB
docобразци05.04.2018 12:13 246 kB
pdfобявление05.04.2018 12:13 711 kB
pdfрешение05.04.2018 12:13 317 kB
docxТехническа спецификация05.04.2018 12:13 23 kB
zipespd-request new17.04.2018 16:44 85 kB
pdfразяснение 20.04.20.04.2018 13:28 202 kB
pdfПротокол №108.05.2018 16:55 373 kB
pdfСъобщение за отваряне на ценови предложения26.07.2018 13:39 44 kB
pdfдоклад07.08.2018 15:16 809 kB
pdfпротокол 207.08.2018 15:16 2 MB
pdfпротокол 307.08.2018 15:16 425 kB
pdfрешение за определяне на изпълнител07.08.2018 15:16 171 kB
pdfдоговор №16726.10.2018 16:26 4 MB
pdfобявление за възложена поръчка26.10.2018 16:26 564 kB
pdfТехническо предложение26.10.2018 16:26 2 MB
pdfценово предложение26.10.2018 16:26 71 kB