022„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ В ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:  Обособена позиция 1 – Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Ремонт ДГ “Слънце”, гр.Петрич „Ремонт ДГ „Слънце” – подпорна стена, гр. Петрич „Ремонт ДГ„Здравец” – централна сграда, гр.Петрич „Ремонт покрив ОДК” – гр.Петрич.  Обособена позиция 2 – Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Ремонт ДГ„Здравец”, с.Марикостиново, филиал с.Генерал Тодоров „Ремонт ДГ„Иглика”, с.Кърналово „Ремонт ДГ„Иглика”, с.Кърналово, филиал с.Михнево „Ремонт ДГ„Иглика”, с.Кърналово, филиал с.Рупите „Ремонт ДГ „Детски свят”, с.Коларово „Ремонт ДГ „Пролет”, с.Скрът, филиал с.Яворница „Ремонт покрив СУ „Васил Левски” с.Коларово.  Обособена позиция 3 – Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Ремонт читалище „Гоце Делчев 1926г.” с.Кърналово „Ремонт читалище „Димитър Благоев 1956г.” с.Първомай „Ремонт читалище „Антон Попов 1952г.” с.Скрът „Ремонт сграда на тоалетна към Къща – музей„Ванга” гр.Петрич”

Дата и час на публикуване: 10/4/18 4:32 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1804022
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ В ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:  Обособена позиция 1 – Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Ремонт ДГ "Слънце", гр.Петрич „Ремонт ДГ „Слънце” – подпорна стена, гр. Петрич „Ремонт ДГ„Здравец” – централна сграда, гр.Петрич „Ремонт покрив ОДК” – гр.Петрич.  Обособена позиция 2 – Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Ремонт ДГ„Здравец”, с.Марикостиново, филиал с.Генерал Тодоров „Ремонт ДГ„Иглика”, с.Кърналово „Ремонт ДГ„Иглика”, с.Кърналово, филиал с.Михнево „Ремонт ДГ„Иглика”, с.Кърналово, филиал с.Рупите „Ремонт ДГ „Детски свят”, с.Коларово „Ремонт ДГ „Пролет”, с.Скрът, филиал с.Яворница „Ремонт покрив СУ „Васил Левски” с.Коларово.  Обособена позиция 3 – Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Ремонт читалище „Гоце Делчев 1926г.” с.Кърналово „Ремонт читалище „Димитър Благоев 1956г.” с.Първомай „Ремонт читалище „Антон Попов 1952г.” с.Скрът „Ремонт сграда на тоалетна към Къща – музей„Ванга” гр.Петрич”
Описание: Предмет на поръчката е изпълнение на строително-ремонтни работи в образователната и културната инфраструктура на обекти общинска собственост. Пълното описание на видовете строително – монтажни работи, включени в обхвата на обособената позиция, както и условията и изискванията за тяхното изпълнение, са подробно описани в предоставените към указанията Технически спецификации и Количествени сметки.
Номер на преписка в АОП: 9074758
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 246333.33 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 2/5/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 3/5/18 2:00 pm

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
docxproekt na dogovor10.04.2018 16:34 49 kB
pdfДОГОВОР-ПРОЕКТ10.04.2018 16:34 483 kB
docОбява10.04.2018 16:34 182 kB
pdfОБЯВА10.04.2018 16:34 919 kB
xlsОП1_KС_образец10.04.2018 16:34 82 kB
xlsОП2_KС_образец10.04.2018 16:34 97 kB
xlsОП3_KС_образец10.04.2018 16:34 70 kB
pdfТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ10.04.2018 16:34 3 MB
docТехническа-спецификация10.04.2018 16:34 640 kB
docУказания10.04.2018 16:34 392 kB
pdfУКАЗАНИЯ10.04.2018 16:34 2 MB
pdfинформация за удължаване на срока за получаване на оферти ID 907539526.04.2018 17:10 156 kB
pdfПротокол №116.05.2018 13:55 13 MB
pdfДоговор21.05.2018 14:08 423 kB
pdfПредложение за изпълнение на поръчка21.05.2018 14:08 399 kB
zipдоговор с приложения по ОП108.06.2018 14:47 23 MB
zipдоговор с приложения по ОП208.06.2018 14:48 7 MB