Екип

Екип

Инфо-М ООД обедини екип  от специалисти в областта на мениджмънта, правото и IT сферата с цел съвместяване на  всички необходими компетенции относно консултанските и практически аспекти в сферата на управление на GDPR процесите.

Адвокат Мина Марчева

Адвокат Мина Марчева

Адвокат Мина Марчева е член на  Адвокатска колегия Пловдив с професионален опит  повече от 15 години в областта на търговското, гражданското и данъчното право. Има богат професионален опит в сферата на защитата на личните данни, работи в тясно сътрудничество и е част от екипа  на финансово-счетоводна кантора  „АВМ“ и работи съвместно с  IT екипи при разработването и техническите задания на приложния икономически софтуер.  Обслужва  търговски предприятия  от различни браншове, провежда консултации, обучения и  изготвя и внедрява  правила за работа и  становища,  свързани с бизнес процесите на предприятията, включително като администратори на лични данни.

Има множество участия в различни  семинари и практика в подготовката и регистрацията на администратори на лични данни в КЗЛД. Богат опит в изготвянето на документация  и консултацията по сертифициране ISO 9001:2015  . Осъществява правна защита и съдействие относно изготвяне на документация  по ЗЗЛД и представителство по повод нарушени права.

Адвокат Калоян Монев

Адвокат Калоян Монев

Адвокат д-р Калоян Монев работи към Адвокатска колегия Варна и има над тринадесетгодишен юридически и адвокатски стаж. През 2014г успешно е защитил докторска дисертация в Института за държавата и правото към Българския академия на науките – София на тема “Отговорност за вреди, причинени при използване на компютърни системи и глобалните мрежи”. Има редица публикации и становища в печатни и електронни издания на тема – Съвременното право в Интернет среда, Правни хипотези и казуси при използване на глобалните и социални мрежи и други. Консултира частни и бизнес клиенти.

Адвокат д-р Калоян Монев е съосновател на гражданско сдружение “Кауза Разград”, което работи в сферата на местното самоуправление и местната власт и генерира политики за широко представителство на гражданското общество в управлението на общините. Адвокат Монев е втори мандат общински съветник в Общински съвет Разград, заместник председател на съвета и председател на постоянната комисия по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации

Адвокатската кантора “Моневи” е в състав от трима адвокати и работи на територията на цялата страна и поема граждански, семейни, наказателни, административни и изпълнителни дела, както и пълно процесуално представителство по тях.

Съветва и представлява български, и чуждестранни физически и юридически лица по въпроси свързани с:

 • консултации по новия европейски регламент за защита на личните данни /GDPR/, фирмен анализ и конкретни управленски и софтуерни GDPR решения.
 • договорни и извъндоговорни облигационни отношения
 • семейно и наследствено право, родителски права, издръжки, разводи, пътувания на деца в чужбина
 • покупко-продажба и наемане на недвижими имоти и посредничество
 • регулация и устройство на територията
 • регистрация и пререгистрация на търговски дружества, НПО и клонове на чуждестранни търговци на територията на Република България
 • участия и защита в обществени поръчки и конкурси
 • данъчно облагане и данъчни облекчения, данъчни ревизии
 • производства по ликвидация и несъстоятелност
 • събиране на дългове
 • изготвяне на всякакви видове договори, менителници, записи на заповед
 • медиация и извънсъдебно решаване на спорове
Константина Велкова

Константина Велкова

Константина Велкова e съдружник на създадената през 1998 година прогресивна компания  Инфо-М , която е с над 20 годишен опит в решения за управление и финансова отчетност. Постепенно се доразвиват дейности в сферата на консултинга и оптимизацията на бизнес процеси.  Има  богат опит в проектирането, изграждането , внедряването и поддръжката на финансови информационни системи. Като ръководител на повечето проекти , в които се прилагат най-новите технологии, добри практики и стандарти при използването на познания в целия спектър на ИТ индустрията ,има богат опит в организация на  процеси, процедури, роли , както и съчетаване на   отговорности. Голяма част от решенията са високо скалируеми и са подходящи както за локално, така и за използване в публичните облачни услуги.В дългогодишната практика са изградени добри практики и  политика за защита на данните.

Работейки в различните индустриални сектори и натрупан  юридически и технически опит , разполага с необходимите умения за справяне с поверителността на данните, GDPR и по-широките нужди от управление на информацията.