Защо да наема външно лице за защита на личните данни?

Защо да наема външно лице за защита на личните данни?

Чрез избор на външно длъжностно лице по защита на личните данни (ДЛЗД или DPO) може да Ви гарантираме:

  • Изпълнение на всички функции , свързани с дейностите на лицето по защита на личните данни;
  • Защита пред надзорния орган – Комисия за защита на личните данни;
  • Постоянни консултации и защита ;

GDPR аутсорсинг услуги по защита на данните (ДЛЗД – длъжностно лице по защита на данните)

Намирането на подходящ ДЛЗД (DPO)  може да бъде предизвикателство и за най-големите организации, а по-малките организации все още се сблъскват с рисковете на защитата на данните, но често нямат бюджет или необходимост да назначават ДЛЗД (DPO) на пълно работно време. Дали някоя от тези ситуации ви звучи познато?

Нашият екип по защита на данните може да ви предостави услугата DPO as a service /длъжностно лице по защита на данните/ с експертни познания в областта на защитата на данните, според нуждите на вашата организация. ДЛЗД (DPO) подпомага всички аспекти на неприкосновеността на личния живот и защитата на данните и може да изпълнява следните задачи:

>Изпълнява ролята на DPO /длъжностно лице по защита на данните/ в дадена организация
>Дава професионални съвети относно поверителността и личните данни
>Координира, избира, оценява и/или осигурява обучение и осведоменост по въпросите относно поверителността и защитата на данните
>Подпомага въвеждането в съответствие с GDPR, изпълнението на регламента и последващата поддръжка (стратегия, правен контекст, рамка, процеси, данни и информация, архитектура, технологии, инструменти, сигурност на данните и информацията)
>Наблюдава, оценява и направлява оценката на въздействието върху защитата на данните (DPIA)
>Изпълнява и следи вътрешните одити и стартира последващи действия
>Провежда всички съответни комуникации с надзорните органи за защита на данните (SPOC – single point of contact)
>Помага или обработва съобщения от субекти на данни относно въпроси, свързани с поверителността и защитата на лични данни, вкл. правата на субектите на данни
>Подпомага дефинирането на обхвата на GDPR, както и стратегията за поверителност и защита на данните.
>Има достъп до широка мрежа от професионалисти в областта на неприкосновеността на личния живот и предоставя независими съвети и решения

Ако не желаете да подлагате организацията си на ненужен риск, свържете се с нас днес за нуждата от ДЛЗД (DPO). Можем да заемем длъжността изцяло или частично или само да предложим временно решение, докато не намерите точния кандидат.