Инструкция за практическото осъществяване на надзорната дейност на КЗЛД 27/09/2021

Инструкция за практическото осъществяване на надзорната дейност на КЗЛД 27/09/2021

С публикуването на Инструкцията и приложенията към нея Комисията цели да повиши информираността по въпросите, свързани с осъществяването на нейните надзорни правомощия, като допринася за последователното прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Източник КЗЛД