Въпросник

Въпросник

Моля попълнете настоящия Въпросник

Име на компанията:
Служебен имейл:
1. Вашата организация определила ли е принципите и отговорността за защитата на данните чрез вътрешен акт, респективно политика за поверителност, одобрена на управленско ниво?
2. Вашата организация прилага ли процеси за съхранение на личните данни на служителите, както и за получаване на съгласие от субектите на данни за събиране и обработка на същите?
3. Поддържа ли организацията Ви регистър на обработваните лични данни, който съдържа всички необходими реквизити като например: цел, период на съхранение, място на съхранение и правно основание за събиране?
4. Организацията Ви има ли списък на трети страни, които обработват данните и вида на данните, които обработват, както и бизнес целите на обработката на тези данни?
5. Вашата организацията приложила ли е инструменти за получаване на съгласие от субектите на данни да използва данните им за маркетингови цели ?
6. Разполага ли Вашата организация с процедури, които позволяват на Вашите служители и субекти на данни да бъдат информирани, че могат да поискат преразглеждане , актуализиране или заличаване на личните им данни?
7. Има ли Вашата организация процедури за оценка на въздействието върху защитата на личните данни (DPIA и PIA) и инструменти за извършването и ?
8. Разполага ли Вашата организация с механизми  и процедури, чрез които да уведоми субектите на данни и надзорните органи при случаи на пробив  и злоупотреба с лични данни?
9. Организацията Ви прилага ли технически контрол и предприела ли е технически мерки за защита на личните данни?
10. Има ли организацията Ви добри практики и/или планове за обучение в областта на защитата на личните данни?

Въпросникът има за цел да очертае основните права и задължения на организациите в съответствие с GDPR.

Резултатът, който ще получите е ориентировънчен.

Пълният набор от необходими действия за прилагане на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 изискват подробен вътрешен анализ, спрямо вида , дейността и особеностите на конкретните субекти.