089-„Ежедневна доставка на хляб и периодични доставки на хранителни продукти и изделия за нуждите на ДДЛРГ „ПЕТЪР ДИМИТРОВ“ – с. Първомай, ЦНСТДМУ – с. Първомай, ДСП, гр. Петрич и Обществена трапезария, гр. Петрич“ по осем обособени позиции

Дата и час на публикуване: 27/12/19 2:26 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1912089
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Възложена
Наименование: „Ежедневна доставка на хляб и периодични доставки на хранителни продукти и изделия за нуждите на ДДЛРГ „ПЕТЪР ДИМИТРОВ“ – с. Първомай, ЦНСТДМУ – с. Първомай, ДСП, гр. Петрич и Обществена трапезария, гр. Петрич“ по осем обособени позиции
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е ежедневна доставка на хляб и закуски и периодични доставки на хранителни продукти и изделия за нуждите на ДДЛРГ „ПЕТЪР ДИМИТРОВ“ – с. Първомай, ЦНСТДМУ – с. Първомай, ДСП, гр. Петрич и Обществена трапезария, гр. Петрич, разделена на 8 (осем) самостоятелно обособени позиции.
Номер на преписка в АОП: 00212-2019-0021
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 447000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 27/1/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 28/1/20 11:00 am

 

Прикачени документи

# File Date added File size
1 pdf Обявление 27/12/2019 14:37 1 MB
2 pdf Решение 27/12/2019 14:37 363 KB
3 pdf Документация 27/12/2019 14:38 4 MB
4 pdf Критерий за възлагане 27/12/2019 14:38 225 KB
5 pdf Образци 27/12/2019 14:38 315 KB
6 pdf Технически и количествени спецификации 27/12/2019 14:38 1 MB
7 zip espd-request 27/12/2019 14:38 83 KB
8 doc документация 27/12/2019 14:38 265 KB
9 doc образци 27/12/2019 14:38 27 KB
10 doc технически и количествени спецификации 27/12/2019 14:39 85 KB
11 doc критерий за възлагане 27/12/2019 14:39 23 KB
12 pdf Протокол №1 05/03/2020 16:14 1 MB
13 pdf Съобщение за отваряне на ценовите предложения 02/06/2020 16:59 41 KB
14 pdf Доклад 09/06/2020 17:06 863 KB
15 pdf Протокол №2 09/06/2020 17:06 2 MB
16 pdf Протокол №3 09/06/2020 17:06 619 KB
17 pdf Решение 09/06/2020 17:06 898 KB
18 pdf Обявление за възложена поръчка 14/08/2020 16:28 1 MB
19 zip договори 14/08/2020 16:29 16 MB
20 zip Приложения 14/08/2020 16:29 27 MB