001- Изпълнение на услуги, свързани с изготвяне на оценка за съответствие на инвест. проекти и упражняване на строит. надзор, вкл. контрол на количествата, качеството и съответствието -в р.VI.3.

Дата и час на публикуване: 13/11/17 3:05 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1711001
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Възложена
Наименование: „Изпълнение на услуги, свързани с изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на СМР в рамките на проект „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Петрич“, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014-2020г. по обособени позиции: Обособена позиция № 1: При изпълнение на СМР в Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:, гр. Петрич, ул.”България”№30, бл.3, вх.А и вх.Б; Обособена позиция № 2: При изпълнение на СМР в Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Петрич, ул.”България”№32, бл.2, вх.А и вх.Б; Обособена позиция № 3: При изпълнение на СМР в Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.Петрич, ул.”Екзарх Йосиф”№25; Обособена позиция № 4: При изпълнение на СМР в Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.Петрич, ул.”Сандо Китанов”№9, бл.9 „Лебед”. Обособена позиция № 5: При изпълнение на СМР в Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.Петрич, ул.”Сандо Китанов”№11, „Явор”.
Номер на преписка в АОП: 00212-2017-0035
Линк към преписката в АОП: Линк
Краен срок за подаване на оферти: 3/1/18 5:00 pm

Прикачени документи:

Решение                                                                          2017-11-13 15:02:25

Обявление                                                                      2017-11-13 15:02:25

Документация.pdf                                                         2017-11-13 16:12:09

Документация.doc                                                        2017-11-13 16:10:16

Техническа спецификация.doc                                   2017-11-13 16:10:16

Договор.doc                                                                    2017-11-13 16:10:16

Образец-1                                                                       2017-11-13 16:10:16

Образец-2                                                                       2017-11-13 16:10:16

Образец-3                                                                       2017-11-13 16:10:16

Образец-4                                                                       2017-11-13 16:10:16

Образец-5                                                                       2017-11-13 16:10:16

Образец-6                                                                       2017-11-13 16:10:16

Образец-7                                                                       2017-11-13 16:10:16

Образец-8                                                                       2017-11-13 16:10:16

Образец-9                                                                       2017-11-13 16:10:16

Документация                                                                2017-11-13 16:17:11

Разяснение 22.11                                                           2017-11-22 16:58:28

Разяснение 2                                                                 2017-12-14 17:00:37

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
pdfРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация18.12.2017 13:33 255 kB
pdfПротокол №106.03.2018 15:59 2 MB
pdfСъобщение за отваряне на ценовите предложения16.05.2018 12:03 321 kB
pdfПротокол №217.07.2018 14:30 408 kB
pdfПротокол №317.07.2018 14:30 3 MB
pdfПротокол №417.07.2018 14:30 732 kB
pdfПротокол №517.07.2018 14:30 388 kB
pdfДоклад17.07.2018 14:31 6 MB
pdfРешение17.07.2018 14:31 2 MB
pdfОбявление за възложена поръчка25.09.2018 11:08 1 MB
pdfДоговор 125.09.2018 11:08 2 MB
pdfДоговор 225.09.2018 11:08 2 MB
pdfДоговор 325.09.2018 11:08 2 MB
pdfДоговор 425.09.2018 11:08 2 MB
pdfДоговор 525.09.2018 11:08 2 MB
pdfТехническо предложение 125.09.2018 11:10 2 MB
pdfТехническо предложение 225.09.2018 11:10 6 MB
pdfТехническо предложение 325.09.2018 11:10 6 MB
pdfТехническо предложение 425.09.2018 11:10 6 MB
pdfТехническо предложение 525.09.2018 11:10 8 MB
pdfГаранция за изпълнение 125.09.2018 11:13 76 kB
pdfГаранция за изпълнение 225.09.2018 11:13 58 kB
pdfГаранция за изпълнение 325.09.2018 11:13 60 kB
pdfГаранция за изпълнение 425.09.2018 11:13 61 kB
pdfГаранция за изпълнение 525.09.2018 11:13 70 kB
pdfДекларации ОП 125.09.2018 11:13 362 kB
pdfДекларации ОП 2,3 и 425.09.2018 11:13 502 kB
pdfДекларации ОП 525.09.2018 11:13 708 kB
pdfЦеново предложение 125.09.2018 11:14 178 kB
pdfЦеново предложение 225.09.2018 11:14 195 kB
pdfЦеново предложение 325.09.2018 11:14 192 kB
pdfЦеново предложение 425.09.2018 11:14 194 kB
pdfЦеново предложение 525.09.2018 11:14 137 kB
pdfЛинеен график 125.09.2018 11:26 436 kB