Обща информация

Извършване на строителен надзор при изпълнението на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на селата Долни Лом, Горни Лом, Репляна и Средогрив, Община Чупрене, Област Вид

Документация_надзор ВиК

Обява надзор

договор проект

Образци

Информация за публикувана обява

Документация за участие

Договор – образец

ОБРАЗЕЦ 1 – Опис на предоставените документи

ОБРАЗЕЦ 2 – представяне на участника

ОБРАЗЕЦ 3 – Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

ОБРАЗЕЦ 4- Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП

ОБРАЗЕЦ 5 – Списък на услугите, идентични или сходни на обществената поръчката

ОБРАЗЕЦ 6 – Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър

ОБРАЗЕЦ 7 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

ОБРАЗЕЦ 8 1_техническо по обособена позиция № 1_final

ОБРАЗЕЦ 8 2_техническо по обособена позиция № 2_final

ОБРАЗЕЦ 9 – Декларация за срока на валидност на офертата

ОБРАЗЕЦ 10 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

ОБРАЗЕЦ 11.1_цена обособена позиция № 1_final

ОБРАЗЕЦ 11.2_цена обособена позиция № 2_final

ОБЯВА

Техническа спецификация поз. 1

Техническа спецификация поз.2

Указания

Обща информация

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА КМЕТСТВО С.РЕПЛЯНА

Тип на процедурата: събиране на оферти с обява, на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Връзка към АОП