> Процедура 7- ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ СГРАДА КМЕТСТВО С. ДОЛНИ ЛОМ

ДАТА: / АОП НОМЕР: № 9051809 на 29.03.2016
Вид на процедурата: Публична покана
Име: ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ СГРАДА КМЕТСТВО С. ДОЛНИ ЛОМ
Описание: ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ СГРАДА КМЕТСТВО С. ДОЛНИ ЛОМ