>Процедура 16 – Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на служебните автомобили на Община Чупрене, по четири обособени позиции

ДАТА: 18.09.2017 г. / АОП НОМЕР: 01564-2017-0002
Вид на процедурата: публично състезание, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП.
Номер на електронна преписка в Профил на купувача: 16/18.09.2017г.
Име: Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на служебните автомобили на Община Чупрене, по четири обособени позиции
Описание: Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на служебните автомобили на Община Чупрене, по четири обособени позиции

>Процедура 16 - Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на служебните автомобили на Община Чупрене, по четири обособени позиции

Документация за участие

Документация _ горива 2017 -new Приложение № 1 – Опис Приложение № 2 – ЕЕДОП Приложение № 3.1-Предложение Приложение №

Read More